Czcionka:

Kontrast:

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów

Data publikacji: 15 lutego 2018, 12:01

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku

Cele konkursu:

 • Stworzenie uczniom szkół gimnazjalnych możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół gimnazjalnych;
 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się;
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego ogólnego i technicznego;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań językowych i technicznych uczniów;
 • Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe

Uczestnictwo w Konkursie:

 1. Konkurs otwarty jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu sanockiego, brzozowskiego, leskiego, bieszczadzkiego.
 2. Informacje o Konkursie zostaną przekazane szkołom telefonicznie, wysłane do gimnazjów z w/w powiatów poprzez pocztę elektroniczną oraz podane na głównej stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

Zasady konkursu

 1. Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających stopień znajomości środków językowych stosowanych w języku angielskim oraz struktur leksykalnych w języku angielskim technicznym.
 2. Konkurs będzie mieć formę pisemnego testu odpowiedzi zamkniętych i otwartych – składał się będzie z dwóch części:

I część – zadania sprawdzające znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych oraz rozumienie tekstu pisanego,

II część – zadania sprawdzające znajomość podstawowego słownictwa technicznego z zakresu technologii informacyjnej, mechaniki oraz ochrony środowiska.

Typy zadań: zamkniete: wielokrotny wybór, na dobieranie; otwarte: zadanie z luką, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań

 1. Czas trwania Konkursu: 60 minut.
 2. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników konkursu odpowiadał będzie poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
 3. Wymagana jest również podstawowa znajomość środków językowych stosowanych w języku angielskim technicznym. Literatura zawodowa obowiązująca do konkursu : - Career Paths „Information technology”, Evans V, Dooley J, Wright S. - Career Paths „Mechanics”, Jim. D. Dearholt, - Career Paths „Environmental science”, Evans V, Dooley J, Wright S, dr. Bloom E.
 4. Konkurs odbędzie się 22 lutgo 2018 roku o godz. 09:30 w Zespole Szkół Nr 2 w obecności komisji, w skład której wejdą nauczyciele języka angielskiego ZS Nr 2 w Sanoku. Prosimy o zgłoszenia do udziału w konkursie do dnia 16.02.2018 r. pod numerem tel.: +48134653951 lub mailowo na adres: gochad24@o2.pl. W tytule maila prosimy wpisać: „VII Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla gimnazjalistów”, a w jego treści: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu. Do konkursu może przystąpić maksymalnie 10 uczniów danej szkoły.
 5. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w dniu konkursu.
 6. Premiowane zostaną trzy pierwsze miejsca, a nagrody i dyplomy będą wręczone w czasie ogłoszenia wyników.

Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!