Czcionka:

Kontrast:

Praktyki

Każdy uczeń przystępujący do realizacji praktyki zawodowej w danym zakładzie jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk. Należy w nim zapisywać wykonywane zadania, uwagi, obserwacje i wnioski. Dziennik podlega ocenie, której dokonuje opiekun praktyk i zatwierdza wicedyrektor. W trakcie praktyki uczeń gromadzi udostępnione mu materiały mające związek z realizowaną tematyką, które stanowią załącznik do dziennika praktyk.
UWAGA!!!
Wydrukowany dziennik należy dostarczyć do wicedyrektora w celu opieczętowania na TYDZIEŃ przed rozpoczęciem praktyki.
W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację (wypełniony dziennik oraz ewentualne załączniki) celem wpisania ocen przez wychowawcę do dziennika lekcyjnego.

Dokumenty do pobrania:

Skierowanie na praktykę
Umowa o praktykę

Dzienniki praktyk:

Technik teleinformatyk po gimnazjum klasa 3

Technik teleinformatyk po gimnazjum klasa 4

Technik pojazdów samochodowych klasa 3

Technik pojazdów samochodowych klasa 4

Technik mechanik klasa 3

Technik mechanik klasa 4

Technik ochrony środowiska klasa 2

Technik ochrony środowiska klasa 4

Technik elektronik

Technik automatyk po szkole podstawowej klasa 3

Technik automatyk po gimnazjum klasa 3

Technik spawalnictwa klasa3

Technik spawalnictwa klasa 4