Czcionka:

Kontrast:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Chimiak.
 • E-mail: m.chimiak@zs2.sanok.pl
 • Telefon: 13 46 539 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
 • Adres: ul. Stróżowska 15, 8-500 Sanok
 • E-mail: sekretariat@zs2.sanok.pl
 • Telefon: 13 46 539 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Powierzchnia przed budynkiem jest utwardzona. 
 • Portiernia znajduje się przy wejściu głównym.
 • Wejście główne (od strony ulicy Stróżowskiej) poprzedzone jest schodami – brak barierek i ułatwień dla osób niepełnosprawnych. 
 • Korytarze są szerokie, a schody wewnątrz budynku zaopatrzone są barierkę ochronną. 
 • Budynek posiada windę umożliwiającą przejazd pomiędzy piętrami (od piwnicy /szatnia, jadalnia/ aż do drugiego piętra). 
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W kompleksie na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Poprzednia wersja strony