Czcionka:

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

WYDARZENIETERMIN
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/20231 września 2022
Koniec 1 semestru w klasach maturalnych16 grudnia 2022
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2022
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część pisemna 10 stycznia 2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część pisemna10 – 14 stycznia 2023 r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017- część praktyczna 9 stycznia 2022- model „d”od 9 stycznia- 21 stycznia 2023- model „w”, „wk”, „dk”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część praktyczna9 stycznia 2023 – model „d”9 -21 stycznia 2023 r- model „dk”, „w”, „wk””
Ferie zimowe16  – 29 stycznia 2023
Koniec I semestru w klasach I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia3 lutego 2023
Wiosenna przerwa świąteczna6 kwietnia- 11 kwietnia 2023
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych28 kwietnia 2023
Egzamin maturalny04.05.2023- 23.05.2023 (część pisemna)10.05.2023- 23.05.2023 (część ustna)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 – część pisemna2 czerwca 2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 – część pisemna2 – 7 czerwca 2023 r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 – część praktyczna1 czerwca 2023- model „d”i od 1 czerwca 2022- 18 czerwca 2023- model „w”, „wk”, „dk”  
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 – część praktyczna1 czerwca 2023- model „d”1 – 18 czerwca 2023- model „dk”, „w”, „wk”
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym22 sierpnia 2023 (część pisemna)21 sierpnia 2023 (część ustna)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023
Ferie letnie24 czerwca 2023- 31 sierpnia 2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego):

Technikum: Technikum: 31.10.2022, 02.11.2022, 02.05.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023, 06.06.2023, 07.06.2022, 09.06.2023 (10 dni).

Branżowa Szkoła I Stopnia: 31.10.2022, 02.11.2022, 02.05.2023, 06.06.2023, 07.06.2022, 09.06.2023 (6 dni).

Kalendarz stałych zebrań rady pedagogicznej:

15 września 2022- plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy ZS2, opinia o przydziale prac
stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, WDN, program profilaktyczno-wychowawczy

15 grudnia 2022- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych 

2 lutego 2023- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas
9 lutego 2023- zebranie RP podsumowujące I semestr

25 kwietnia 2023- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych 

20 czerwca 2023- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas 

22 czerwca 2023- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach klasyfikacyjnych 

26 czerwca 2023- zebranie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2022/2023

31 sierpnia 2023- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach poprawkowych

Kalendarz spotkań z rodzicami

2 września 2022- spotkanie organizacyjne z rodzicami wychowanków internatu

8 września 2022- spotkanie organizacyjne

17 listopada 2022- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie), informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu klas maturalnych

3 stycznia 2023- spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje o  postępach w nauce i zachowaniu oraz przewidywanych ocenach niedostatecznych semestralnych)

23 marca 2023- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

  1. klasy maturalne- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych i zachowaniu
  2. klasy pozostałe- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

18 maja 2023- informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych