Czcionka:

Kontrast:

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

(bez uwzględnienia dodatkowych uroczystości i imprez szkolnych)

WYDARZENIETERMIN
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/20234 września 2023
Koniec 1 semestru w klasach maturalnych15 grudnia 2023
Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2023
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część pisemna10 – 15 stycznia 2024
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019- część praktyczna9 stycznia 2024 – model „d” 9 -20  stycznia 2024 r- model „dk”, „w”, „wk””
Ferie zimowe29 stycznia- 11 lutego 2024
Koniec I semestru w klasach I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia26 stycznia 2024
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca–2 kwietnia 2024
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych26 kwietnia 2024
Egzamin maturalny07.05.2024- 23.05.2024 (część pisemna) 11.05.2024- 24.05.2024 (część ustna)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 – część pisemna4 – 10 czerwca 2024 r 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2019 – część praktyczna3 czerwca 2024- model „d” 3 – 19 czerwca 2024- model „dk”, „w”, „wk” 
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym20 sierpnia 2024 (część pisemna) 21 sierpnia 2024 (część ustna) 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 
Ferie letnie22 czerwca 2024- 31 sierpnia 2024 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego):

Technikum: Technikum: 30.10.2023, 31.10.2023, 02.05.2024, 06.05.2024, 07.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024, 10.05.2024,  29.5.2024, 31.05.2024 (10 dni).

Branżowa Szkoła I Stopnia: 30.10.2023, 31.10.2023, 02.05.2024, 06.05.2024,  29.5.2024, 31.05.2024    (6 dni).

Kalendarz stałych zebrań rady pedagogicznej:

14  września 2023- plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy ZS2, opinia o przydziale prac
stałych w ramach wynagrodzenia zasadniczego, WDN, program profilaktyczno-wychowawczy

14 grudnia 2023- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

2 5 stycznia 2024- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas
15 lutego 2024- zebranie RP podsumowujące I semestr

25 kwietnia 2024- zebranie klasyfikacyjne dla klas maturalnych

18 czerwca 2024- zebranie klasyfikacyjne dla pozostałych klas

20 czerwca 2024- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach klasyfikacyjnych

24  czerwca 2024- zebranie RP podsumowujące pracę w roku szkolnym 2023/2023

28 sierpnia 2024- zebranie klasyfikacyjne po egzaminach poprawkowych

Kalendarz spotkań z rodzicami
7 września 2023- spotkanie organizacyjne z rodzicami wychowanków internatu

7 września 2023- spotkanie organizacyjne

16 listopada 2023- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie), informacje o przewidywanych ocenach semestralnych i zachowaniu klas maturalnych

4 stycznia 2024- spotkanie z rodzicami uczniów klas pozostałych (informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz przewidywanych ocenach niedostatecznych semestralnych)

21 marca 2024- spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

  • klasy maturalne- informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych i zachowaniu
  • klasy pozostałe- spotkanie informacyjne (postępy w nauce, zachowanie)

17 maja 2024- informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych