Czcionka:

Kontrast:

Regulamin nauczania na odległość

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku w razie

zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na

odległość ( wariant C) lub zorganizowanie kształcenia

hybrydowego (wariant B)

 1. Zajęcia w trybie zdalnym w wariancie B i C odbywają się w formie wideo lekcji za pomocą platformy Google Suite – metodą synchroniczną tzn. nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie.
 2. Pracę zdalną nauczyciel wykonuje z miejsca zamieszkania bądź z miejsca pracy (Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok).
 3. Uczniowie na platformie nie są anonimowi tj. widoczne jest imię i nazwisko ucznia.
 4. Na prośbę nauczyciela uczeń jest zobowiązany włączyć kamerę internetową. Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku tylko na wyraźną prośbę rodzica, skierowaną pisemnie do wychowawcy klasy.
 5. Zajęcia odbywają się według obowiązującego planu lekcji.
 6. Tok lekcji składa się z 45-minutowej wideo lekcji lub, jeśli nauczyciel uzna to za zasadne, wideo lekcji nie krótszej niż 30 minut oraz 15 minutowej pracy własnej ucznia.
 7. W wyjątkowych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedmioty zawodowe praktyczne prowadzone są stacjonarnie i kolidują z innymi zajęciami odbywanymi zdalnie, po konsultacji z wychowawcą klasy, zajęcia prowadzone zdalnie mogą być prowadzone w innej niż wideo lekcja formie. Pozostałe przypadki wymagają zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 8. Zastępstwa są zawsze prowadzone w formie wideo lekcji, poprzez specjalnie założony w tym celu przez nauczyciela zastępującego „Classroom”.
 9. W dzienniku elektronicznym odnotowywane jest uczestnictwo uczniów na wideo lekcjach po wcześniejszym sprawdzeniu listy obecności.
 10. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach są takie same jak zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach stacjonarnych i są opisane w Statucie Szkoły.
 11. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów w nauce poprzez:

a) sprawdzanie prac domowych,

b) odpowiedź ustną,

c) kartkówki, sprawdziany, testy przeprowadzane za pomocą aplikacji internetowych,

d) projekty multimedialne.

 1. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej nauczyciele dostosowują wymagania zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania i przesłania zadania, wykorzystując do tego narzędzia Google Classroom.
 3. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są wpisywane do e-dziennika.
 5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły.
 6. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu uwzględnia się:

a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,

b) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.

 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania uwzględnia się:

a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku nauki rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,

b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,

c) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.
 2. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 32/2019/2020 dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz egzaminu sprawdzającego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej kontakt rodzic-nauczyciel/wychowawca możliwy jest za pomocą dziennika elektronicznego lub poprzez spotkanie on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 4. Zaplanowane spotkania z rodzicami (tzw. wywiadówki) w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej odbywają się on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite.
 5. Każdy uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej- telefonicznie lub przez platformę Google Suite. Ustalenie terminu konsultacji z inicjatywy ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego odbywa się przez e-dziennik, poprzez kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub telefonicznie za pośrednictwem wychowawcy klasy. Konsultacje z przedmiotów maturalnych (j. polski, matematyka, języki obce, przedmioty rozszerzone) oraz z przedmiotów zawodowych praktycznych mogą z inicjatywy nauczyciela lub z polecenia Dyrektora odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły, chyba, że przepisy wyższego rzędu stanowią inaczej.
 6. Zajęcia rewalidacyjne i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem za pomocą platformy Google Suite lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb ucznia.
 7. Indywidualne nauczanie w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej realizowane jest w formie zdalnej za pomocą platformy Google Suite.