Czcionka:

Kontrast:

REKRUTACJA projekt „Mobilny mechanik”

Data publikacji: 14 września 2015, 07:21

Poniżej zamieszczam Regulamin Rekrutacji oraz załączniki: 

-zał.1  Formularz rekrutacyjny

 

– zał. 2 Deklaracja uczestnictwa

 

– zał. 3. Program kursu

Regulamin

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

pt. “Mobilny Mechanik”

§ 1

DEFINICJE

1.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)      Projekcie – należy rozumieć Projekt “Mobilny Mechanik”,

b)      Beneficjencie – należy rozumieć indywidualną osobę, z którą instytucja wysyłająca podpisze umowę na realizację szkolenia wyjazdowego,

c)      Uczestniku – należy rozumieć indywidualną osobę otrzymującą środki finansowe na udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach realizowanego projektu,

d)      Instytucji wysyłającej – należy rozumieć Zespół Szkół nr 2 w Sanoku wysyłający uczestników za granicę,

e)      Instytucji przyjmującej – należy rozumieć instytucję przyjmującą uczestników na czas ich pobytu za granicą oraz w której odbywa się szkolenie.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie „Mobilny Mechanik”, finansowanym w ramach Programu  Erasmus Plus  realizowanym w Zespole Szkół nr 2 Sanoku

2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia kadrze edukacyjnej Zespołu Szkół  nr 2 w Sanoku podniesienia kwalifikacji zawodowych
i zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń dotyczących systemu edukacji innych państw europejskich.

3.      Udział w Projekcie ma na celu:

–    podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych uczestników projektu,

–    zdobycie nowych kompetencji w zakresie metodyki nauczania i dydaktyki, 

–    wymiana doświadczeń z przedstawicielami innej europejskiej  szkoły

–    poznanie systemu edukacji oraz dziedzictwa kulturowego Niemiec i Hiszpanii

–    poznanie nowych, praktycznych doświadczeń w niemieckim systemie edukacji oraz nowatorskich rozwiązań w kształceniu ogólnokształcącym,
z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

–    wzrost kompetencji językowych ogólnych i branżowych,

–    nabycie praktyki językowej w realnym środowisku pracy,

–    nawiązanie bezpośredniej współpracy międzynarodowej,

–    weryfikacja teorii w praktyce międzynarodowej.

4. Rezultatami Projektu będą rozwój zawodowy i osobisty  uczestników projektu, adaptacja  najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.

§ 3

UCZESTNICY PROJEKTU

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które:

–   są członkami kadry edukacyjnej lub zarządzającej ZS nr 2 w Sanoku, nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących

–   mają wysoką motywację do podnoszenia kwalifikacji,

–   deklarują włączenie się w upowszechnienie efektów szkolenia,

–   deklarują chęć wdrażania nabytych w czasie szkolenia umiejętności,

–   posiadają potrzeby w zakresie umiejętności realizacji zadań o charakterze międzynarodowym i współpracy międzynarodowej;

–   posiadają potrzeby zapoznania się z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych innych państw europejskich;

–   wykazują znajomość języka obcego na poziomie swobodnej komunikacji, niezbędną do efektywnego odbycia szkolenia zagranicznego.

2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić i własnoręcznie podpisać Formularz aplikacyjny (zał. nr 1), a następnie przekazać go do Komisji Rekrutacyjnej.

  SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI

1.Proces rekrutacji zostanie zrealizowany przy zapewnieniu równości szans ze względu na płeć, wiek, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.

2.Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi Koordynator Projektu, a rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie przeprowadzi powołana przez ZS 2 Komisja Rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły, pedagog, dwóch koordynatorów projektu .

3.Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w  terminie do dwóch miesięcy przed każdorazową planowaną mobilnością.

4.Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji zamieszczanych na stronie internetowej, w pokoju nauczycielskim, a także poprzez informację przekazaną w trakcie spotkania kadry edukacyjnej  ZS 2 w Sanoku

5.Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:

a)Powołanie przez  Radę Pedagogiczną ZS 2 w Sanoku Komisji Rekrutacyjnej,

b)Poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach udziału:

–   zorganizowanie spotkania informacyjnego dla potencjalnych uczestników projektu,

–   przesłanie informacji o projekcie drogą elektroniczną (e-mail, strona internetowa).

c)Przeprowadzenie rekrutacji:

–   przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy zgłoszeniowych – Koordynatorzy Projektu;

–   kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru – Komisja Rekrutacyjna;

6.Komisja Rekrutacyjna opracuje system punktowy spełnienia wymagań rekrutacyjnych (§ 3 p.1) i wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa zgodnie z tym systemem;

–   w przypadku kiedy kilka osób spełnia te same kryteria selekcji, decyduje kolejność  zgłoszeń;

–   stworzenie listy uczestników szkolenia zagranicznego;

–   stworzenie listy rezerwowej kandydatów, którzy spełniają wymogi uczestnictwa w Projekcie i będą kwalifikowani w przypadku rezygnacji osób z listy uczestników szkolenia.

8.Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru (drogą pisemną, mailową lub

telefoniczną) w ciągu 3 dni po zakończeniu rekrutacji.

9.Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie  7 dni po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych.

10.        Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni roboczych  i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

§ 5

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1.      Wybrani beneficjenci wypełniają i podpisują Deklarację uczestnictwa w projekcie (zał.nr 2)

2.      Zawarcie z uczestnikami projektu umowy o odbycie szkolenia zagranicznego.

3.      Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną i podpisała deklarację uczestnictwa
w projekcie (zał. nr 2)

4.      Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje z instytucją wysyłającą umowę. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

5.      Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie jest możliwa bez konsekwencji, przed podpisaniem umowy o szkolenie zagraniczne w ramach projektu „Mobilny Mechanik”.

6.      W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej poza ustalonymi w § 4 terminami rekrutacji,
z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.

7.      Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest w ramach zaplanowanych działań projektowych do wzięcia udziału w przygotowaniu językowym, kulturowym
i psychologicznym.

8.      Szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie zostaną określone w Umowie.

§ 6

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest organizacja szkolenia wyjazdowego do następującej instytucji przyjmujących:

– Staatliche Berufsschule, Weilheim i. OB Weilheim, Niemcy

-Cervantes Training, a Course Provider for Erasmus+ KA1 under Erasmus+,   Alcalá de Henares- Madrit, Hiszpania

Aeiforum, Gounari 21-23, 18547 Piraeus-Greece

§ 7

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAGRANICZNEGO

1.W Projekcie w różnych mobilnościach łącznie wyjedzie 11 osób. Pierwszy wyjazd do Grecji przeznaczony jest na szkolenie dla kadry zarządzającej i będzie trwał 6 dni ( plus dwa dni na dojazd), drugi wyjazd, warsztaty w Hiszpanii , będzie trwał 5 dni (plus dwa dni przeznaczone na podróż) trzeci wyjazd  do niemieckiej szkoły partnerskiej będzie trwał 3 dni (plus dwa dni na dojazd) w tym „job shadowing”  i szkolenia popołudniu.

2.W ramach Projektu uczestnicy mają zapewnione wsparcie organizacyjne i logistyczne (organizacja podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenia w czasie pobytu na  oraz szkolenie przygotowawcze przed wyjazdem).

3.Szkolenie zagraniczne planowane jest  w trzech terminach :

 I: 9-15.09.2015

 II: 9-11.03.2016

III: 21-25.08.2016

 4.   Beneficjenci Projektu nie ponoszą żadnych kosztów.

§ 8

                                                      Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu „Mobilny Mechanik”.

2.      Regulamin oraz wzór umowy podany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej ZS 2 w Sanoku  zs2 (zakładka Projekty)

3.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Załączniki do regulaminu rekrutacji:

1. Załącznik nr 1: Formularz aplikacyjny

2.Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa

3. Program kursu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Mobilny Mechanik

 Imię ……………………………………..
Nazwisko ……………………………….

Adres………………………………………
…………………………………………………


 Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w projekcie

 Nr 2015-1-PL01-KA101-014797  Mobilny Mechanik  przewidzianego do realizacji przez Zespół Szkół Nr2 w Sanoku w ramach Programu Erasmus+ i zobowiązuję się do wdrażania nabytych w czasie szkolenia umiejętności oraz włączenia się w upowszechnienie efektów szkolenia.

 [miejsce], data                                                                                                   Podpis:                     

 Programme

Erasmus+ Training Course

“Sustainable School and Sustainable School Indicators”

  Programme(for either the 1st or 2nd period)
DayTOPICDETAILS
SundayArrivalsTravelling day. Transfer to the hotel.Welcome session.
Monday11.00-19.00Welcome sessionWelcome, Registration, course documents.Getting to know each other. Ice breaking activities.“Great Expectations: Flying towards and landing at the end of a successful course”: Each participant talks about their own expectations of the course.Participants will go over the entire course program and review the course objectives.Introduction to the concept and movement of the Sustainable School around the world.Then, we will be introduced to the teamwork teaching approach that will form the basis of all the team work done during this course. We will also reflect on teams that we have worked in and on what makes a team effective.Then, teams will proceed with team building activities. Consolidating the group.Practicalities of the course. Participants will prepare for an oral presentation on the 7th day of the program.-Reporting on the work done during the dayWelcome dinner 20-.0022.00.
Tuesday9.00-13.00&14.00-17.00Sustainable School Management Plan (SSMP)How do we create a SSMP? Who are the Stakeholders, what are the processes and expected outcomes. Examples of SSMP from schools around the world. Practicing the creation of our own SSMP in groups.-External lecturers will speak about the Sustainable School-Reporting for the work done during the day
Wednesday9.00-17.30Study visitField work-Cape Sounio –Temple Poseidon (Myth of the Aegean and Thesseus)-Lavrion-ancient mining area-Golden Age of Pericles
Thursday9.00-13.00&14.00-17.00Sustainable School Indicators (SSI)How the SSI are produced and what the relationship is between SSMP and SSI. Presentation of the full set of the SSI and analysis of each one of them. Examples of different Indicators from different countries. Practicing the creation of our own set of SSI in groups.-Reporting for the work done during the dayParticipants will prepare for an oral presentation for the 7th day of the program.
Friday9.00-13.00&14.00-17.00Study visitsSustainable School Activity Plan (SSAP)Morning: Visiting schools implementing the Sustainable School Indicators (SSI) project. Drawing conclusions about the effectiveness of the SSI project.Afternoon: How do we create a SSAP? Connections and relations between SSMP, SSI and SSAP. We create our own SSAP using the SSI and the Smart Draw tool or other mapping tools.Creation of mental maps about the SSI and SSAP.-Reporting for the work done during the day
Saturday9.00-16.30Final Presentations and EvaluationEach team will have 20 minutes for presentation followed by 5 minutes of discussion. Teams will present their final results.The presentations should include:·         How did the team process get you to the idea of SSI?·         Why should this concept –idea be implemented on a wider scale?·         Who will make this happen and how will the transfer process take place?·         Final reflections on the program.Each team will submit a written report of around 500 words. The evaluation will take place via printed evaluation sheets (questionnaire).The written report should include a section on how useful and cost effective the course was and how it can be improved.·         Networking for Erasmus+ (KA1 or KA2)·         Certificates ceremony.Farewell dinner and party.
SundayDeparturesTravelling day