Czcionka:

Kontrast:

Rekrutacja do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku „ Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”

Data publikacji: 1 grudnia 2014, 08:20

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

„Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”

W ramach programu Erasmus+

1

Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę prowadzona jest w formie konkursu.

§ 2

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Koordynatorzy projektu
Pedagog szkolny
Wychowawcy klas
Nauczyciele języka angielskiego uczący w danych klasach
Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczący w danych klasach

§ 3

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:

są uczniami ZS Nr 2 w Sanoku
uczą się na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik elektronik
uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych
wymagana ocena z zachowania – co najmniej poprawna
cechuje ich zainteresowanie wybranym kierunkiem
posiadają znajomość j. obcego w stopniu komunikatywnym
czynnie uczestniczą w życiu szkoły oraz aktywne kreują pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym
będą brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo – językowych mających na
celu przygotowanie do uczestnictwa w stażu

§ 4

Zakwalifikowanie ucznia do udziału w projekcie dokonane zostanie na podstawie skali punktowej. Punkty przyznawane będą za oceny z języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego i średniej ocen z przedmiotów zawodowych. W przypadku pierwszej grupy (wyjazd na staż w maju 2015) pod uwagę będą brane oceny uzyskane z w/w przedmiotów na pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. Podobnie w przypadku drugiej grupy- (wyjazd we wrześniu 2015) pod uwagę będą brane oceny uzyskane na pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. W przypadku trzeciej grupy pod uwagę będą brane oceny uzyskane na koniec roku szkolnego 2014/2015.

Zasady punktowania w przypadku języka angielskiego

 • celujący – 6 pkt.,
 • bardzo dobry – 5 pkt,
 • dobry – 4 pkt,
 • dostateczny – 3 pkt,
 • dopuszczający – 2 pkt,
 • niedostateczny – 0 pkt.

Punkty przyznawane za średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz i języka angielskiego zawodowego(o ile dana grupa realizowała już ten przedmiot) przedstawiać się będą następująco:

 • średnia 2,0- 2,5 -1 pkt,
 • średnia 2,51-3,0- 2 pkt,
 • średnia 3,1- 3,5 – 3pkt,
 • średnia 3,6 – 4,0 – 4 pkt,
 • średnia 4,1- 4,5 – 5 pkt,
 • średnia 4,6- 5,0- 6 pkt

-średnia powyżej 5,0- 7 pkt

    Będziemy przyznawać też punkty za zachowanie. Zasady punktowania za zachowanie przedstawiać się będą następująco:
 • zachowanie wzorowe- 6 pkt,
 • zachowanie bardzo dobre – 5pkt,
 • zachowanie dobre – 4 pkt,
 • zachowanie poprawne – 3pkt,

Do procesu selekcji nie kwalifikuje się osoba z zachowaniem nieodpowiednim oraz nagannym.

Przyznawane będą punkty dla uczniów pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologią – max. 5pkt. ( po zasięgnięciu opinii wychowawcy i pedagoga szkolnego )

Łącznie do zdobycia jest 24 punkty. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze w każdej rekrutacji 16 osób z największą ilością punktów- łącznie 48 osób..

Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną

i rezerwową), którzy zostaną objęci programem praktyk. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach

decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencja.

§ 5

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien:

złożyć w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy do 15.01.2015 w przypadku pierwszej grupy oraz do 15.01.2015 w przypadku drugiej grupy i 15.06.2015 trzecia grupa (zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły).

§ 6

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za:

średnią z przedmiotów zawodowych za ostatni semestr lub ostatni rok szkolny,
ocenę z zachowania za ostatni semestr lub ostatni rok szkolny,
ocenę z języka angielskiego za ostatni semestr lub ostatni rok szkolny.

§ 7

Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej zostanie ogłoszona do:

30.01.2015- pierwsza grupa

30.01.2015 – druga grupa

30.06.2015- trzecia grupa

§ 8

Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji nastąpi drogą pisemną. Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 9

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.