Czcionka:

Kontrast:

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Technicznego

Data publikacji: 18 stycznia 2019, 01:26

VIII edycja „Konkursu Języka Angielskiego Technicznego dla uczniów klas VII i VIII
szkół podstawowych i gimnazjalistów”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów do udziału w naszym konkursie, który odbędzie się w dniu 01.02.2019r. o godz. 9.30 w ZS Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15.

Konkurs został zgłoszony do wykazu konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły (uczniowie mogą uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych)
Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku

Cele konkursu:

 • Stworzenie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z uczniami z innych szkół;
 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się;
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego technicznego;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań językowych i technicznych uczniów;
 • Rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe

Zasady konkursu

 1. Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających stopień znajomości środków językowych stosowanych w języku angielskim technicznym oraz rozumienie tekstów pisanych.
 2. Konkurs będzie mieć formę pisemnego testu odpowiedzi zamkniętych. Zadania będą sprawdzać znajomość podstawowego
  słownictwa technicznego z zakresu technologii informacyjnej, branży samochodowej, mechanicznej oraz ochrony
  środowiska. Typy zadań: wielokrotny wybór, na dobieranie; prawda/fałsz, itp.
 3. Czas trwania Konkursu: 60 minut.
 4. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników konkursu odpowiadał będzie poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).
 5. Literatura zawodowa obowiązująca do konkursu :
  • Career Paths „Information technology”, Evans V, Dooley J, Wright S. (https://learningclub.egis.com.pl/zasoby-zawodowa-5)
  • Career Paths „Mechanics”, Jim. D. Dearholt (https://learningclub.egis.com.pl/zasoby-zawodowa-5)
  • Career Paths „Environmental science”, Evans V, Dooley J, Wright S, dr. Bloom E.
  • „Język angielski zawodowy w branży samochodowej i mechanicznej” R. Sarna, K. Sarna, wyd. WSIP
  • „Język angielski w branży samochodowej” J. Jarocka, wyd. WSIP
 6. Konkurs odbędzie się 1 lutego 2019 roku o godz. 09:30 w Zespole Szkół Nr 2 w obecności komisji, w skład której wejdą nauczyciele języka angielskiego ZS Nr 2 w Sanoku.
 7. Prosimy o zgłoszenia do udziału w konkursie do dnia 21.01.2019 r. pod numerem telefonu: +48134653951 lub mailowo
  na adres: W tytule wiadomości prosimy wpisać: „VIII Konkurs Języka Angielskiego Technicznego”, a w jego treści prosimy wpisać: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego oraz imiona i nazwiska uczestników.
  Do konkursu może przystąpić maksymalnie 10 uczniów danej szkoły.
 8. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w dniu konkursu.
 9. Premiowane zostaną trzy pierwsze miejsca, a nagrody i dyplomy będą wręczone w czasie ogłoszenia wyników.
 10. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!