Czcionka:

Kontrast:

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjalistów

Data publikacji: 2 stycznia 2019, 11:38

Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele przedmiotów zawodowych – Ochrona Środowiska.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych(7, 8 klasa) i gimnazjalnych do udziału w KONKURSIE EKOLOGICZNYM organizowanym przez Zespół Szkół Nr2

w Sanoku.

Konkurs został zgłoszony do wykazu konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły (uczniowie mogą uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych).

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„Technik ochrony środowiska”

Cele konkursu

-kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

-budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

-inspirowanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska.

-wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia.

-podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży.

Uczestnictwo w konkursie

  1. Konkurs otwarty jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu sanockiego, brzozowskiego, leskiego, bieszczadzkiego.
  2. Informacje o Konkursie zostaną przekazane szkołom telefonicznie, listownie oraz będą wysłane do szkół podstawowych i gimnazjów poprzez pocztę elektroniczną. Informacje dotyczące konkursu podane zostaną, również na głównej stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

Zasady konkursu:

-W konkursie może wziąć udział drużyna dwuosobowa.

-Konkurs składa się z dwóch etapów.

-Pierwszy etap to test z zakresu ekologii i ochrony środowiska – czas trwania 45 min.

-W drugim etapie drużyna przygotowuje pracę z odpadów. Uczniowie wykonują pracę z odpadów, które będą przygotowane przez organizatora konkursu – czas trwania 60 min. Zostanie ona oceniona przez komisję konkursową. W ocenie liczy się kreatywność i ilość użytych odpadów.

-Łączna ilość punktów pozwoli wyłonić zwycięzców konkursu.

-Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w dniu konkursu.

-Premiowane będą trzy pierwsze miejsca.

-Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czasie ogłoszenia wyników.

Tematyka konkursu

-ekologia klasyczna
-wody i ich ochrona
-gleby i ich ochrona
-powietrze i jego ochrona
-ochrona przyrody
-gospodarka odpadami
-hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi
-zagadnienia społeczno – gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska
-międzynarodowe aspekty ochrony przyrody

Konkurs odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Nr 2 w obecności komisji, w skład której wejdą nauczyciele przedmiotów ochrony środowiska ZS Nr 2 w Sanoku. Prosimy
o zgłoszenia do udziału w konkursie do dnia 20.03.2019 r. pod numerem tel.: +48134653951 lub mailowo na adres: monika.rybka@poczta.onet.plW tytule maila prosimy wpisać: „Konkurs ekologiczny”,a w jego treści: nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego oraz imiona i nazwiska uczestników konkursu.Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.