Czcionka:

Kontrast:

Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy, -numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/18 w odpowiedzi konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-22/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarp

Data publikacji: 15 stycznia 2019, 02:02

W okresie 1.08.2018 do 31.09.2021 w Zespole Szkól Nr 2 w Sanoku realizowany jest projekt Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy, -numer wniosku: RPPK.09.04.00-18-0009/18 w odpowiedz na konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-22/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego . Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Łączna wartość projektu wynosi 626 859,99 zł.

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w partnerstwie z ADR Polska S.A. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DO-MET” Dominik Wyciszkiewicz Korczaka 9, 38-500 Sanok na podstawie umowy partnerskiej, zgodnie z którąPowiat Sanocki/Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku pełnił funkcję lidera Projektu

Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację zadań:

1.opracowanie programu nauczania do zawodu operator obrabiarek skrawających – w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami,

  1. modyfikacja do potrzeb pracodawców programu w zawodzie technik mechanik,
  2. staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów kształcących się w zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik mechanik i operator obrabiarek skrawających.( 300 godzin X 60 uczniów/uczennic),
  3. doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych i uczących w zmodyfikowanym zawodzie technik mechanik i operator obrabiarek skrawających poprzez realizację staży u pracodawcy/pracodawców.(160 godz X 6 nauczycieli),
  4. dodatkowe zajęcia/kursy specjalistyczne dla uczniów zmodernizowanego kierunku technik mechanik i operatora obrabiarek skrawajacych

6.doposażenie 2 pracowni dla potrzeb zmodyfikowanego programu nauczania w zawodzie technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających.