Czcionka:

Kontrast:

Technik ochrony środowiska

 1. Opis kierunku
  Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów.
  Technik ochrony środowiska jest zawodem łączącym w sobie wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, prawa w ochronie środowiska i nauk technicznych umożliwiających stosowanie nowych technologii. Absolwenci technikum są dobrze przygotowani aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.
 2. Informacje dodatkowe
  Uczniowie raz w tygodniu odbywają zajęcia praktyczne w laboratoriach firmy Sanok Rubber Company. W klasie trzeciej odbywają miesięczną praktykę zawodową w zakładach pracy, która umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zawodowym. Uczniowie w ramach projektów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne – dotychczas odbywały się one w Hiszpanii, na Malcie i Maderze.
  W ramach projektów uczniowie mają możliwość odbywania staży zawodowych, dzięki którym zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz otrzymują wynagrodzenie.
 3. Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia
  CHM.05. – Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.
 4. Sylwetka absolwenta
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie
  przygotowany do wykonywania zadań :
  1. badania stanu środowiska
  2. prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
  3. monitorowania poziomu zanieczyszczeń
  4. sporządzania bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wody i gleby
  5. określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
  6. planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
  7. planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska
  8. planowania działań na rzecz przeciwdziałania degradacji środowiska
  9. obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
  10. przygotowanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej
 5. Technik ochrony środowiska może znaleźć pracę w :
  1. oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody
  2. stacjach sanitarno-epidemiologicznych
  3. laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia
  4. komórkach ochrony środowiska działów przemysłowych
  5. zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych produkujących zanieczyszczenie środowiska
  6. instytutach naukowo-badawczych
  7. składowiskach i sortowniach odpadów
  8. prywatnych zakładach specjalistycznych
  9. szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej

Przedmioty punktowane:

Technik ochrony środowiska: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, przyroda

Kliknij, aby obejrzeć prezentację