Czcionka:

Kontrast:

Technik automatyk

 1. Opis kierunku
  Technik automatyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód przyszłości, który pojawił się w drugiej połowie XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, urządzeniami i robotami, w taki sposób, by ograniczyć do minimum udział człowieka.
  Automatyka w ostatnich latach wywarła olbrzymi wpływ na rozwój motoryzacji, medycyny, przemysłu, robotyki przemysłowej oraz sprzętu powszechnego użytku. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez robotów, czyli maszyn pracujących bez udziału człowieka. Automatycy zajmują się właśnie tym, by takie maszyny pracowały dokładnie i bez awarii. To oni projektują i wykonują układy sterujące do maszyn, a jeżeli trzeba, to również programują je, serwisują i naprawiają. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym człowieka pomagając mu w wykonywaniu ciężkich i nużących prac lub wymagających dużej dokładności.
  Automatyk zapewnia pomoc techniczną w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (hale produkcyjne, automaty i centra obróbcze lub spawalnicze, roboty przemysłowe, sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia automatyki w gospodarstwach domowych).
  Może być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem jakości, a także sprzedawcą.
  Aby zostać automatykiem trzeba być dokładnym, systematycznym, mieć zmysł techniczny i konstruktorski, posiadać umiejętność abstrakcyjnego myślenia i zdolności w zakresie nauk ścisłych. Automatyk musi interesować się nowinkami technicznymi i pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.
 2. Informacja dodatkowe
  W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Podstaw programowania uczymy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.
  Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywać w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców – firm, które deklarują objęcie kierunku kształcenia patronatem: ADR POLSKA S.A., Sanok Rubber Company- przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiadają pracodawcy.
  Zainteresowani pracodawcy dysponują niezbędnym sprzętem wskazanym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a programy nauczania będą opracowane wspólnie z przedstawicielami pracodawców z uwzględnieniem ich potrzeb.
  Obecnie liczba pracowników na rynku pracy legitymujących się zawodem technik automatyk jest znikoma, pracodawcy zgłaszają problemy ze znalezieniem pracownika w tym zawodzie. Brak jest osób bezrobotnych posiadających ten zawód.
 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
  ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
  ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
 4. Sylwetka absolwenta
  W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących procesami sterowania i regulacji, sposobami analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną o maszynach i ich obsłudze, elementach i układach automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej, umiejętności instalowania oraz serwisowania elementów, urządzeń automatyki i robotów przemysłowych, a także z zakresu systemów sterowania oraz dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu.
  Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
  1. wsparcia technicznego w zakresie badań i rozwoju urządzeń automatyki,
  2. organizowania w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu urządzeń automatyki,
  3. organizowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami ergonomii, BHP i ochrony środowiska,
  4. uczestniczenie w projektowaniu urządzeń automatyki przemysłowej,
  5. uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej projektowanych urządzeń automatyki przemysłowej,
  6. przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji urządzeń,
  7. kontrolowanie technicznych aspektów produkcji, użytkowania, konserwacji i napraw urządzeń i układów automatyki,
  8. kontrolowanie bieżącej pracy urządzeń produkcyjnych wyposażonych w system automatycznego sterowania,
  9. montażu, uruchamiania, konserwowania i serwisowania urządzeń automatyki przemysłowej,
  10. diagnozowania stanu technicznego urządzeń automatyki i robotów przemysłowych,
  11. okresowych pomiarów i przeglądów podzespołów i urządzeń automatyki,
  12. realizacja procesów napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną,
  13. ustawiania i regulowania urządzeń i układów automatyki,
  14. oceny stanu technicznego i umiejętności naprawy urządzeń automatyki w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym,
  15. gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu elementów i urządzeń automatyki,
  16. programowania sterowników PLC,
  17. projektowania i wykonywania automatycznych instalacji inteligentnego domu.
 5. Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:
  1. zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,
  2. w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
  3. warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
  4. firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,
  5. warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,
  6. placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
  7. zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
  8. w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej,
  9. zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Pracownie i laboratoria specjalistyczne oraz miejsca odbywania praktyk są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu – umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
  Pracownie szkolne są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów, wykonywania i testowania układów, programowania PLC Logo Siemens, oprogramowanie CAD, sprzęt RTV, urządzenia alarmowe, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych. Zajęcia będą odbywać się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.
  Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie również u pracodawców, przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiadają. Są to firmy, które deklarują objęcie kierunku kształcenia patronatem: ADR POLSKA S.A., Sanok Rubber Company.
 7. Patronat
  Kierunek technik automatyk jest objęty patronatem firm Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A
  W ramach patronatu zapewniamy m. in.
  1. program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi i dostosowany do ich potrzeb,
  2. organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
  3. stypendia motywacyjne dla najlepszych,
  4. bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
  5. płatne staże zawodowe w Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A. pod okiem instruktorów – wieloletnich praktyków zajmujących się automatyką przemysłową,
  6. oferty pracy dla najlepszych absolwentów. Przedmioty punktowane

Technik automatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Kliknij, aby obejrzeć prezentację