Leonardo da Vinci 2013

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

poniedziałek, 01 grudzień 2014 20:20

Rekrutacja do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku „ Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”

Napisała 
Oceń ten artykuł
(16 głosów)

  

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

 

 

Regulamin określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku

 

Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”

 

 W ramach programu Erasmus+

 

1

 

Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę  prowadzona jest w formie konkursu.

 

§ 2

 

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Koordynatorzy projektu
 • Pedagog szkolny
 • Wychowawcy klas
 • Nauczyciele języka angielskiego uczący w danych klasach
 • Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczący w danych klasach

 

§ 3

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:

 • są uczniami ZS Nr 2 w Sanoku
 • uczą się na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik teleinformatyk, technik elektronik
 • uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych
 • wymagana ocena z zachowania - co najmniej poprawna
 • cechuje ich zainteresowanie wybranym kierunkiem
 • posiadają znajomość j. obcego w stopniu komunikatywnym
 • czynnie uczestniczą w życiu szkoły oraz aktywne kreują pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym
 • będą brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo - językowych mających na

celu przygotowanie do uczestnictwa w stażu

 

§ 4

 

  Zakwalifikowanie ucznia do udziału w projekcie dokonane zostanie na podstawie skali punktowej. Punkty przyznawane będą za oceny z języka angielskiego, języka angielskiego zawodowego i średniej ocen z przedmiotów zawodowych. W przypadku pierwszej grupy (wyjazd na staż w maju 2015) pod uwagę będą brane oceny uzyskane z w/w przedmiotów na pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. Podobnie w przypadku drugiej grupy- (wyjazd we wrześniu 2015) pod uwagę będą brane oceny uzyskane na pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. W przypadku trzeciej grupy pod uwagę będą brane oceny uzyskane na koniec roku szkolnego 2014/2015.

Zasady punktowania w przypadku języka angielskiego

 - celujący  – 6 pkt.,

- bardzo dobry – 5 pkt,

- dobry – 4 pkt,

- dostateczny – 3 pkt,

- dopuszczający -  2 pkt,

- niedostateczny – 0 pkt.

Punkty przyznawane za średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz i języka angielskiego zawodowego(o ile dana grupa realizowała już ten przedmiot) przedstawiać się będą następująco:

 

- średnia 2,0- 2,5 -1 pkt,

- średnia 2,51-3,0- 2 pkt,

- średnia 3,1- 3,5 – 3pkt,

- średnia 3,6 – 4,0 – 4 pkt,

- średnia 4,1- 4,5 – 5 pkt,

- średnia 4,6- 5,0- 6 pkt

-średnia powyżej 5,0- 7 pkt

 

 

            Będziemy przyznawać też punkty za zachowanie. Zasady punktowania za zachowanie przedstawiać się będą następująco:

 

- zachowanie wzorowe- 6 pkt,

- zachowanie bardzo dobre – 5pkt,

- zachowanie dobre – 4 pkt,

- zachowanie poprawne – 3pkt,

 

 

 

 

Do procesu selekcji nie kwalifikuje się osoba z zachowaniem nieodpowiednim oraz nagannym.

Przyznawane będą punkty dla uczniów pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologią – max. 5pkt. ( po zasięgnięciu opinii wychowawcy i pedagoga szkolnego )

 Łącznie do zdobycia jest 24 punkty. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze w każdej rekrutacji 16 osób z największą ilością punktów- łącznie 48 osób..

Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną

i rezerwową), którzy zostaną objęci programem praktyk. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach

decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych oraz frekwencja.

 

§ 5

 

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien:

 

złożyć w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy do 15.01.2015 w przypadku pierwszej grupy oraz do 15.01.2015 w przypadku drugiej grupy i 15.06.2015 trzecia grupa (zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły).

 

§ 6

 

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za:

 • średnią z przedmiotów zawodowych za ostatni semestr lub ostatni rok szkolny,
 • ocenę z zachowania za ostatni semestr lub ostatni rok szkolny,
 • ocenę z języka angielskiego za ostatni semestr lub ostatni rok szkolny.

 

   § 7

 

Decyzja komisji rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej zostanie ogłoszona do:

30.01.2015-  pierwsza grupa

30.01.2015 - druga grupa

30.06.2015- trzecia grupa

§ 8

 

Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji nastąpi drogą pisemną. Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 9

 

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 2044 razy Ostatnio zmieniany piątek, 18 październik 2019 23:04

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.