Mechanik w mediach

Kierunki kształcenia

Stałe pozycje

Stałe pozycje (19)

piątek, 12 listopad 2021 19:42

Dostępność

Napisał
poniedziałek, 08 listopad 2021 18:22

RODO

Napisał

Administratorem danych osobowych Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku jest dyrektor szkoły.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Inspektorem danych osobowych w szkole jest Pan Matuła Mirosław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Rodo dla szkoły

Klauzula informacyjna

 

 

piątek, 08 styczeń 2021 19:11

Regulamin nauczania na odległość

Napisał

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku   w razie
zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na
odległość ( wariant C) lub zorganizowanie kształcenia
hybrydowego (wariant B)

1. Zajęcia w trybie zdalnym w wariancie B i C odbywają się:
a)w formie wideolekcji za pomocą platformy Google Suite - metodą
synchroniczną tzn. nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,
b)w formie ustalonych konsultacji, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.
2. Pracę zdalną nauczyciel wykonuje z miejsca zamieszkania bądź z miejsca pracy (Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok).
3. Uczniowie na platformie nie są anonimowi tj. widoczne jest imię i nazwisko ucznia.
4. Na prośbę nauczyciela uczeń jest zobowiązany włączyć kamerę internetową. Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku tylko na wyraźną prośbę rodzica, skierowaną pisemnie do wychowawcy klasy.
5. Zajęcia odbywają się wg obowiązującego planu lekcji.
6. Tok lekcji w przypadku przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów maturalnych (j. polski, matematyka, j. angielski, przedmioty ogólne rozszerzone) składa się z 45-minutowej wideo lekcji lub, jeśli nauczyciel uzna to za zasadne wideo lekcji nie krótszej niż 30 minut oraz 15 minutowej pracy własnej ucznia.
7. W wyjątkowych przypadkach, tj. gdy przedmioty wymienione w punkcie 6 kolidują z zajęciami zawodowymi praktycznymi odbywanymi stacjonarnie w szkole, przedmioty wymienione w punkcie 6, po konsultacji z wychowawcą klasy, mogą być prowadzone w innej niż wideo lekcja formie. Pozostałe przypadki wymagają zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
8. Przedmioty nie wymienione w punkcie 6 mogą być prowadzone w innej formie niż wideo lekcja, jednakże w czasie zajęć, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, nauczyciel jest zobowiązany do obecności w aplikacji „Meet” w celu udzielenia uczniowi ewentualnych wyjaśnień co do treści przesyłanych materiałów.
9. Zastępstwa są zawsze prowadzone w formie wideo lekcji, poprzez specjalnie założony w tym celu przez nauczyciela zastępującego „Classroom”.
10. W dzienniku elektronicznym odnotowywane jest uczestnictwo uczniów na wideo lekcjach po wcześniejszym sprawdzeniu listy obecności. Zasady obecności na zajęciach nie prowadzonych poprzez wideo lekcje ustala nauczyciel z klasą, poprzez wysłanie do nich tej informacji na platformie Google Suite.
11. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach są takie same jak zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach stacjonarnych i są opisane w Statucie szkoły.
12. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów w nauce poprzez:
a) sprawdzanie prac domowych,
b) odpowiedź ustną, podczas której uczeń ma obowiązek włączyć kamerę i mikrofon,
c) kartkówki, sprawdziany, testy przeprowadzane za pomocą aplikacji internetowych
d) projekty multimedialne.
13. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej nauczyciele dostosowują wymagania zgodnie z zaleceniami PPP.
14. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania i przesłania zadania, wykorzystując do tego narzędzia Google Classroom.
15. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.
16.  Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są wpisywane do e-dziennika.
17. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły.
18. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
b) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.
19.Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania uwzględnia się:
a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku nauki rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,
c) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
20. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.
21. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 32/2019/2020 dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny   z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz egzaminu sprawdzającego, w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
22. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej kontakt rodzic-nauczyciel/wychowawca możliwy jest za pomocą dziennika elektronicznego lub poprzez spotkanie on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite po wcześniejszym ustaleniu terminu.
23. Zaplanowane spotkania z rodzicami (tzw. Wywiadówki) w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej odbywają się on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite.
24. Każdy uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej- telefonicznie lub przez platformę Google Suite. Ustalenie terminu konsultacji z inicjatywy ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego odbywa się przez e-dziennik, poprzez kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub telefonicznie za pośrednictwem wychowawcy klasy.
25. Zajęcia rewalidacyjne i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem za pomocą platformy Google Suite lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb ucznia.
26. Indywidualne nauczanie w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej realizowane jest w formie zdalnej za pomocą platformy Google Suite.

wtorek, 15 wrzesień 2020 18:08

Procedury COVID

Napisał

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku


§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy


1. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Organu prowadzącego Szkołę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
  • Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
  • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
  • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub gabinetu intendenta; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie, w gabinecie pielęgniarki szkolnej i w internacie.
7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie na to przeznaczonych i opisanych pojemników-koszy wyposażonych w worek, znajdujących się przy wejściach do szkoły.
8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
10. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są dezynfekowane co najmniej raz dziennie. Nauczyciele wychowania fizycznego po zakończeniu zajęć w danym dniu składają w ustalonym z pracownikami obsługi miejscu używany sprzęt sportowy przeznaczony do dezynfekcji.


§ 2
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów


1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Do szkoły mogą przychodzić uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły oraz na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Rodzice i opiekunowie uczniów mogą wchodzić do szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, oraz korytarza na parterze w części między wejściem głównym do budynku a sekretariatem szkoły, zachowując zasady:
  • dystansu od innych osób znajdujących się w szkole min. 1,5 m,
  • rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice/opiekunowie ucznia przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni C, kaszel, duszności, należy odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym do tego celu miejscu- tzw. izolatorium- sala nr 16 (parter/obok gabinetu pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska ORLIK podczas zajęć wychowania fizycznego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
11. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. Uczeń ma obowiązek stosowania się do tych przepisów.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby ci uczniowie nie udostępniali tych przedmiotów innym, natomiast opiekunowie lub sami uczniowie powinni zadbać o regularne czyszczenie tych rzeczy.
13. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podczas przerw śródlekcyjnych oraz na korytarzach, w toaletach, w bibliotece szkolnej, w sekretariacie, w gabinecie pedagoga i pielęgniarki szkolnej innych częściach wspólnych budynku szkoły (z wyłączeniem sal lekcyjnych) używają maseczek lub przyłbic chroniących usta i nos oraz utrzymują dystans społeczny wynoszący 1,5 metra. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
14. Z windy mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne ruchowo oraz pracownicy szkoły. Zabrania się z korzystania z windy uczniom sprawnym ruchowo.
15. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
16. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole powinna ograniczyć do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
17. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy:
  - zachować odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
  - pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  - przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela,
  - w miarę możliwości, ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.§ 3
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych


1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
3. Maseczki lub przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami i interesantami na terenie szkoły z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem przerw śródlekcyjnych.
5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować co najmniej jeden raz dziennie.
8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, powinien być czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących po każdym jego użyciu przez daną klasę. Podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
11. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
12. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
13. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
14. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
15. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z internatu zawarte są w procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID dla internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.
16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
18. Zaleca się:
  • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
  • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
  • wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
19. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
20. Monitoring prac porządkowych będzie prowadzony przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej jeden raz w ciągu dnia.
21. Po przeprowadzonych pracach porządkowych pracownik obsługi- sprzątaczka uzupełnia Kartę Kontroli Sprzątania. Karty Kontroli Sprzątania znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, siłowni, strzelnicy, sanitariatach oraz na automatach z napojami i żywnością.§ 4
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej


1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
2. Nauczyciele-bibliotekarze wyznaczą strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki– zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
4. Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.


§ 5
Procedura korzystania z gabinetu profilaktycznego


1. Przed wejściem do gabinetu należy:
  • zdezynfekować ręce
  • ubrać maseczkę ochronną
  • do gabinetu można wchodzić pojedynczo.
2. Przed gabinetem należy zachować odległość 2 metrów.
3. Uczniowie z objawami infekcji będą kierowani do izolatorium.
4. Pielęgniarka po przeprowadzeniu wywiadu decyduje o zawiadomieniu rodziców i podjęciu dalszych kroków.

 


§ 6
Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki


1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
  - ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz uczniami,
  - zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
  - stosować środki ochrony osobistej.
2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
  - przed rozpoczęciem pracy,
  - przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
  - po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  - po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
  - po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
  - po skorzystaniu z toalety,
  - po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
  - po jedzeniu, piciu.
6. Uczniowie przed wejściem do stołówki dezynfekują ręce.
7. Uczniowie poruszając się po stołówce używają maseczek lub przyłbic. Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku.
8. Pracownicy stołówki, po opuszczeniu stolika przez uczniów dezynfekują stoły oraz krzesła i pozostawiają na stole informację z napisem „zdezynfekowano".
9. Uczniowie na stołówce mogą zajmować miejsca tylko przy stolikach na których znajduje się informacja „zdezynfekowano".
10. Przy wspólnym stoliku mogą spożywać posiłki tylko uczniowie tej samej klasy lub zamieszkujący ten sam pokój w internacie.
11. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki uczniowie odbierają pojedynczo.
12. Dodatki takie jak np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetki nie mogą znajdować się na sali jadalnej. Są one wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty są wydawane przez obsługę stołówki.
13. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń", skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
14. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.


§ 7
Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni


1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
2. Przywożony towar – produkty spożywcze– muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Towar dostawcy przekazują pracownikom kuchni z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 2 metry.


§ 8
Zasady funkcjonowania szatni szkolnej


1. Każdy z uczniów posiadający przydzieloną mu szafkę w szatni, zobowiązany jest dbać o czystość zarówno w swojej szafce jak również w całym pomieszczeniu w którym ustawione są szafki.
2. Przy korzystaniu z szatni należy stosować się do zaleceń nauczycieli dyżurujących i oraz pracowników obsługi.
3. Nie należy grupować się w szatni i możliwie jak najszybciej opuszczać jej teren.
4. Przy korzystaniu z szafki indywidualnej należy zachować dystans społeczny oraz zakrywać usta i nos oraz nie dotykać innych szafek.
5. Każdorazowo przed wejściem do szatni należy umyć i zdezynfekować dłonie.
6. Szczegółowe zasady korzystania z szatni są określone w regulaminie szatni.


§ 9
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka


1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni C, kaszel, duszności) zgłasza ten fakt do dyrektora szkoły. Ucznia należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (pokój nr 16), tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Sanoku oraz organ prowadzący szkołę.
8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


§ 10
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły


1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.


§ 11
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika


W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.


§12
Postanowienia końcowe


1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

poniedziałek, 17 wrzesień 2018 16:11

Skład Rady Rodziców

Napisał

Numer konta Rady Rodziców
PKO Bank Polski
06 1020 2980 0000 2702 0117 5538


RADA RODZICÓW 2021/2022

Przewodnicząca: Magdalena Bieleń

Zastępca przewodniczącego: Joanna Pytlowany

Sekretarz: Agnieszka Struś

 

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Ewa Gliwa

Członkowie: Katarzyna Bodnar, Grzegorz Turkawski

 

Przedstawiciele Rad Oddziałowych:

1. 1as- Marta Polechońska

2. 1ce- Marek Smulski

3. 1to- Magdalena Bieleń

4. 1co- Justyna Michalska

5. 2ae- Ewa Adamska

6. 2cs- Anna Gac

7. 2to- Ewa Gliwa

8. 2co- Radosław Wiszyński

9. 3ae- Grzegorz Turkawski

10. 3cm- Katarzyna Proćko

11. 3to- Bogumiła Rzyman

12. 3co- Marta Pańczyk

13. 3aeg- Joanna Szczepek

14. 3cmg- Aneta Niecko

15. 3tog- Agnieszka Struś

16. 3cog- Katarzyna Skałkowska

17. 4cm- Katarzyna Bodnar

18. 4to- Joanna Pytlowany

19. Internat- Anna Łukowicz

poniedziałek, 17 wrzesień 2018 16:04

Regulamin Rady Rodziców

Napisał

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§ 2
1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku zwanego dalej Zespołem.
2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.
§ 3
1. Terenem działania Rady Rodziców jest Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez Zespół zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
§ 4
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor Zespołu.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) podanie wyników głosowania.
8. Zadania komisji skrutacyjnej
a) przygotowanie kart do głosowania,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
19. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
§ 5
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów.
3. Przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów może przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.

Rozdział IV
Zadania rad oddziałowych
§ 6
1. Przewodniczący rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora Zespołu oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
3. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
§ 7
1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
a) reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,

Rozdział V
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
§ 8
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§ 9
1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdej rady oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania.
3. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
§ 10
1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu.
2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu z wnioskami i opiniami może występować do:
a) dyrektora Zespołu,
b) samorządu uczniowskiego,
c) organu prowadzącego Zespół,
d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem.
§ 11
1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora Zespołu oceny dorobku zawodowego.
2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.
§ 12
1. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może określić wzór obowiązującego na terenie Zespołu jednolitego stroju dla uczniów.
2. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora Zespołu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju.
§ 13
Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 14
Rada Rodziców opiniuje zaproponowane przez dyrektora Zespołu dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 15
Rada Rodziców na wniosek dyrektora Zespołu opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.
§ 16
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
§ 17
Rada Rodziców opiniuje delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
§ 18
Rada Rodziców opiniuje propozycje form realizacji zajęć do wyboru przez uczniów z wychowania fizycznego.
§ 19
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
§ 20
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu.
Rozdział VI
Ogólne zasady działania Rady Rodziców
§ 21
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor Zespołu w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor Zespołu i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
§ 22
1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 4.
5. Zadania dyrektora Zespołu podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
6. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
7. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
8. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
9. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
11. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.
§ 23
1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor Zespołu lub inna upoważniona przez niego osoba.
2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.
§ 24
1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:
a) zastępcę przewodniczącego,
b) sekretarza,
c) komisję rewizyjną – 3 osoby
2. Wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.
W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz przedstawiciel Rady Rodziców Internatu.
§ 25
1. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się oddzielnie.
2. Wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
5. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
6. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
8. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej rozstrzyga kolejna tura wyborów.
§ 26
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rozdział VII
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców
§ 27
1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
f) przekazywanie dyrektorowi Zespołu oraz innym organom, organowi prowadzącemu Zespół lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Zespołem opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
h) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
i) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
j) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
k) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
l) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
c) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
4. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,
b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na okres,
c) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
d) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
e) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
f) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
g) składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
§ 28
Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b) składania wniosków i projektów uchwał,
c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.
§ 29
1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.
§ 30
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Prezydium.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców Zespołu w trybie przyjętym dla wyborów Prezydium. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodniczącego.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
6. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego przeprowadzenia kontroli:
1) działalności poszczególnych organów Rady Rodziców pod względem zgodności
2) z niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Rady Rodziców i Prezydium,
3) działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami.
7. Na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego lub sekretarza, bądź na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 10 rodziców lub z własnej inicjatywy przeprowadza kontrole doraźne.
8. Wyniki kontroli działalności organów Rady Rodziców Komisja Rewizyjna przedstawia na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców Zespołu.
9. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Zespołu.

Rozdział VIII
Tryb podejmowania uchwał
§ 31
1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:
a) w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,
b) w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.
4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.
5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
§ 32
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.
§ 33
1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 34
Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor Zespołu zawiesza ich wykonanie.
Rozdział IX
Dokumentowanie zebrań
§ 35
Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.
§ 36
1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
a) numer i datę zebrania,
b) numery podjętych uchwał,
c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
e) zatwierdzony porządek zebrania,
f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
g) przebieg zebrania,
h) treść zgłoszonych wniosków,
i) podjęte uchwały i wnioski,
j) podpisy przewodniczącego i protokolanta.
§ 37
1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
2. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.
3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem i organu prowadzącego.
§ 38
1. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.
2. Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera ....... ponumerowanych stron i obejmuje okres od ...... do ......". Pod adnotacją umieszcza się pieczęć Zespołu oraz podpis dyrektora Zespołu.
3. Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu.
§ 39
1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
§ 40
1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.
2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu.
Rozdział X
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
§ 41
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz darowizn pozyskanych od sponsorów przez członków Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
§ 42
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej Zespołu,
b) wspomaganie procesu dydaktycznego Zespołu,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody, stypendia
f) zapomogi,
g) obsługę finansową Rady Rodziców,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych z Zespołem.
2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
a) przewodniczący,
b) dyrektor Zespołu.
3. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.
5. Wnioski o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) dyrektor Zespołu,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) rady oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski.
§ 43
Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym Przewodniczący Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 44
Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej „Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15".
§ 45
1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.
3. Tryb odwoływania Prezydium lub poszczególnych jego członków:
1) Rada Rodziców Zespołu może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego
członków przed końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym.
2) Pisemny wniosek o odwołanie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 20% członków Rady Rodziców lub 2/3 składu Prezydium, składany jest na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3) Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.
§ 46
1. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę Rodziców Zespołu. Do przyjęcia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.
2. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w ust. 1.
3. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
1) Prezydium Rady,
2)Oddziałowe Rady Rodziców,
3)Rodziców i opiekunów prawnych, reprezentowanych przez co najmniej 30 osób,
4)Dyrektora Zespołu.

§47

Regulamin Rady Rodziców, skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej umieszczane są na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku http://www.zs2.sanok.pl/ . Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 8 listopada 2016 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

środa, 04 kwiecień 2018 10:30

Mechanik w mediach

Napisał

"Nowe oblicze "Mechanika"

https://esanok.pl/2016/nowe-oblicze-mechanika-zdjecia-00e2mp.html


"Innowacje w Mechaniku"

https://esanok.pl/2016/innowacje-w-mechaniku-zdjecia-00e2mp.html


"Międzynarodowe certyfikaty i praca od ręki- sanocki Mechanik stawia na zawodowstwo"

https://esanok.pl/2018/miedzynarodowe-certyfikaty-i-praca-od-reki-sanocki-mechanik-stawia-na-zawodowstwo-00e8po.html


"Zawody przyszłości i klasy patronackie w sanockim Zespole Szkół nr 2"

https://esanok.pl/2018/zawody-przyszlosci-i-klasy-patronackie-w-sanockim-zespole-szkol-nr-2-zdjecia-00e2mp.html


"Zawód technik teleinformatyk i edukacja medialna w sanockim Mechaniku- ZS2"

https://esanok.pl/2018/zawod-technik-teleinformatyk-i-edukacja-medialna-w-sanockim-mechaniku-zs2-00e2mp.html


"Mechanik modernizuje szkołę wzorując się na najlepszych i wykorzystując fundusze unijne"

https://esanok.pl/2017/mechanik-modernizuje-szkole-wzorujac-sie-na-najlepszych-i-wykorzystujac-fundusze-unijne-zdjecia-00e8po.html


"Mechanik czwarty raz na praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i po raz drugi w Hiszpanii"

https://esanok.pl/2017/mechanik-czwarty-raz-na-praktykach-zagranicznych-w-wielkiej-brytanii-i-po-raz-drugi-w-hiszpanii-00e8mc.html


"Ferie z techniką w sanockim Mechaniku"

https://esanok.pl/2018/ferie-z-technika-w-sanockim-mechaniku-entuzjazm-az-kipial-zdjecia-00e2mp.html


"Nauczyciele Mechanika biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym"

https://esanok.pl/2015/nauczyciele-mechanika-biora-udzial-w-miedzynarodowym-projekcie-edukacyjnym-zdjecia-ij001.html

Strona 1 z 2