Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next
Administrator

Administrator

Administrator serwisu.

  • 197562758_174324618034119_6323845467534002508_n
  • 197868918_174324651367449_454998035201970145_n
  • 198873838_174324681367446_2727927835629203031_n
  • 199282945_174411984692049_3307082777331926805_n
Projekt POWER VET-2019-1-PL01-KA102-062671 Praktyki w Niemczech i na Cyprze szansą dla uczniów ZS 2 w Sanoku realizowany jest od dwóch lat, ale dopiero teraz możliwe stały się wyjazdy uczniów, by zdobywać bezcenne doświadczenie zawodowe oraz nabyć trochę „europejskiego szyku”.

Uczniowie kierunków technik ochrony środowiska, technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik odbywają miesięczne praktyki na skąpanej w słońcu wyspie Cypr. Pogoda w Polsce nie dopisuje za to tutaj świeci piękne słońce. Uczniowie zakwaterowani są w spokojnej okolicy miasta Limassol w hotelu prowadzonym przez bardzo miłą rodzinę, otoczonym piękną śródziemnomorską roślinnością. Po pracy odpoczywają przy hotelowym basenie lub nad morzem. Praktyki odbywają w miejscowych zakładach, w których uczą się tajników swojego zawodu oraz pracy z klientem. Odbycie takiej praktyki jest bardzo cenione przez pracodawców – procentuje bowiem unikalnymi umiejętnościami, których nie można zdobyć w żaden inny sposób.

Zdaniem przedsiębiorców osoby, które w swoim CV mogą pochwalić się praktykami w obcym kraju są: samodzielne, aktywne, potrafią odnaleźć się w trudnych sytuacjach, dobrze zorganizować sobie pracę, współpracować w środowisku międzynarodowym relacjonuje jedna z opiekunek pani Aneta Czech.

Oprócz tego, że uczniowie zgłębiają tajniki swoich zawodów w czasie wolnym korzystają z miejscowych atrakcji, zwiedzają bliższą i dalszą okolicę. Poznają tutejsza kulturę, gastronomię, nawiązują znajomości z praktykantami z innych krajów – z Portugalii i Litwy, przy okazji doszkalając swój język angielski. Erasmus to nie tylko praca ale przede wszystkim otworzenie się na nowe doświadczenie, przełamanie barier językowych oraz zawieranie nowych znajomości, otworzenie się na świat dodaje druga z opiekunek pani Magdalena Kondrat.

Jak to wygląda w praktyce? Wejdź i zobacz więcej zdjęć: https://pl-pl.facebook.com/mechaniksanocki

Uczniowie z kierunków technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz mechanik pojazdów samochodowych od 6 do 19 czerwca mają okazję poznawać tajniki konstruowania i składania samochodu elektrycznego e-baggy podczas dwutygodniowego stażu w malowniczym Lipsku

W tym samym terminie w Dreźnie odbywa się dwutygodniowy staż Auto Cad/Cam polegający na nauce sporządzania dokumentacji technicznej, płaskiej i przestrzennej dla uczniów ze wszystkich nauczanych w szkole kierunków, gdyż taka umiejętność jest kluczowa dla każdego technika, czy mechanika.

Na przełomie czerwca i lipca w pięknej scenerii nad Atlantykiem w Portugali zawodowe szlify zdobywać będzie 20 uczniów z kierunku technik elektronik i technik automatyk są to nowe kierunki nauczane w szkole. Łącznie w czerwcu i lipcu aż 75 uczniów z sanockiego MECHANIKA rozjedzie się po świecie na praktyki i dodatkowe staże.

Udział w mobilności edukacyjnej jest realną szansą rozwoju dla każdego ucznia oraz pomaga w znalezieniu dobrej pracy. Jest tym czynnikiem, który zapewnia mocną przewagę już na starcie do przyszłej kariery. Uczniowie sanockiego Zespołu Szkół nr 2 mają wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnych na drodze uczenia się formalnego na lekcjach i poza formalnego właśnie na zagranicznych wyjazdach. W Mechaniku jest to możliwe dzięki uzyskaniu Akredytacji, która zapewnia łatwiejszy dostęp do pozyskiwania na ten cel środków z unijnych funduszy aż do 2027 roku.

środa, 14 kwiecień 2021 11:58

Dlaczego do Internatu?

Informujemy, że prowadzimy nabór do szkoły branżowej II stopnia.
Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, przy ulicy Stróżowskiej 15.
Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zaocznej (piątek po południu i sobota, co drugi tydzień).
Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest uruchomienie oddziału na kierunkach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Nauka trwa 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
• są absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie,
• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia zdanie matury i rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Ukończony zawód na poziomie szkoły branżowej I stopnia/ wymagania

technik pojazdów samochodowych

MOT.06

Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów

samochodowych

absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (wcześniejsze M.12, MG.12.) w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
albo
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (wcześniejsze: M.18., MG.18)
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

technik mechanik

MEC.09.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.)
w zawodzie ślusarz

 

Konkurs "Muzyka dla Mechanika"- WYNIKI!

Po dokonaniu weryfikacji i oceny nadesłanych do konkursu prac jury postanowiło przyznać wyróżnienia oraz nagrody specjalne dla: Mikołaja Żarskiego z klasy 2aeg oraz Emilii Seman z klasy 3to. Jednocześnie dziękujemy Emilii i Mikołajowi za zaangażowanie i trud włożony w aranżację utworów.

 


 

wtorek, 23 luty 2021 14:35

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Znak sprawy: TECH2/2021/EC/1

Zamawiający:
Nabywca:
Powiat Sanocki
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
NIP: 8132919572

Odbiorca – płatnik:
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na organizację i przeprowadzenie Kursu Edgecam 2020 + egzamin + certyfikat
w ramach projektu pn. „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0009/18-00.
Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: ....................................
Oferty należy składać do dnia 02.03.2021 r. do godziny 15:00.

Załączniki:

Istotne warunki zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia - usługi

Formularz otertowy

Oświadczenie

Wykaz usług

Wzór umowy

 

piątek, 08 styczeń 2021 19:11

Regulamin nauczania na odległość

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku   w razie
zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na
odległość ( wariant C) lub zorganizowanie kształcenia
hybrydowego (wariant B)

1. Zajęcia w trybie zdalnym w wariancie B i C odbywają się:
a)w formie wideolekcji za pomocą platformy Google Suite - metodą
synchroniczną tzn. nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,
b)w formie ustalonych konsultacji, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.
2. Pracę zdalną nauczyciel wykonuje z miejsca zamieszkania bądź z miejsca pracy (Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok).
3. Uczniowie na platformie nie są anonimowi tj. widoczne jest imię i nazwisko ucznia.
4. Na prośbę nauczyciela uczeń jest zobowiązany włączyć kamerę internetową. Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku tylko na wyraźną prośbę rodzica, skierowaną pisemnie do wychowawcy klasy.
5. Zajęcia odbywają się wg obowiązującego planu lekcji.
6. Tok lekcji w przypadku przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów maturalnych (j. polski, matematyka, j. angielski, przedmioty ogólne rozszerzone) składa się z 45-minutowej wideo lekcji lub, jeśli nauczyciel uzna to za zasadne wideo lekcji nie krótszej niż 30 minut oraz 15 minutowej pracy własnej ucznia.
7. W wyjątkowych przypadkach, tj. gdy przedmioty wymienione w punkcie 6 kolidują z zajęciami zawodowymi praktycznymi odbywanymi stacjonarnie w szkole, przedmioty wymienione w punkcie 6, po konsultacji z wychowawcą klasy, mogą być prowadzone w innej niż wideo lekcja formie. Pozostałe przypadki wymagają zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
8. Przedmioty nie wymienione w punkcie 6 mogą być prowadzone w innej formie niż wideo lekcja, jednakże w czasie zajęć, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, nauczyciel jest zobowiązany do obecności w aplikacji „Meet” w celu udzielenia uczniowi ewentualnych wyjaśnień co do treści przesyłanych materiałów.
9. Zastępstwa są zawsze prowadzone w formie wideo lekcji, poprzez specjalnie założony w tym celu przez nauczyciela zastępującego „Classroom”.
10. W dzienniku elektronicznym odnotowywane jest uczestnictwo uczniów na wideo lekcjach po wcześniejszym sprawdzeniu listy obecności. Zasady obecności na zajęciach nie prowadzonych poprzez wideo lekcje ustala nauczyciel z klasą, poprzez wysłanie do nich tej informacji na platformie Google Suite.
11. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach są takie same jak zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach stacjonarnych i są opisane w Statucie szkoły.
12. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów w nauce poprzez:
a) sprawdzanie prac domowych,
b) odpowiedź ustną, podczas której uczeń ma obowiązek włączyć kamerę i mikrofon,
c) kartkówki, sprawdziany, testy przeprowadzane za pomocą aplikacji internetowych
d) projekty multimedialne.
13. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej nauczyciele dostosowują wymagania zgodnie z zaleceniami PPP.
14. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania i przesłania zadania, wykorzystując do tego narzędzia Google Classroom.
15. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.
16.  Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są wpisywane do e-dziennika.
17. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły.
18. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
b) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.
19.Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania uwzględnia się:
a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku nauki rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,
c) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
20. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.
21. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 32/2019/2020 dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny   z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz egzaminu sprawdzającego, w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
22. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej kontakt rodzic-nauczyciel/wychowawca możliwy jest za pomocą dziennika elektronicznego lub poprzez spotkanie on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite po wcześniejszym ustaleniu terminu.
23. Zaplanowane spotkania z rodzicami (tzw. Wywiadówki) w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej odbywają się on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite.
24. Każdy uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej- telefonicznie lub przez platformę Google Suite. Ustalenie terminu konsultacji z inicjatywy ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego odbywa się przez e-dziennik, poprzez kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub telefonicznie za pośrednictwem wychowawcy klasy.
25. Zajęcia rewalidacyjne i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem za pomocą platformy Google Suite lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb ucznia.
26. Indywidualne nauczanie w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej realizowane jest w formie zdalnej za pomocą platformy Google Suite.

wtorek, 15 wrzesień 2020 18:08

Procedury COVID

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku


§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy


1. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Organu prowadzącego Szkołę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
  • Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
  • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
  • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub gabinetu intendenta; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie, w gabinecie pielęgniarki szkolnej i w internacie.
7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie na to przeznaczonych i opisanych pojemników-koszy wyposażonych w worek, znajdujących się przy wejściach do szkoły.
8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
10. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są dezynfekowane co najmniej raz dziennie. Nauczyciele wychowania fizycznego po zakończeniu zajęć w danym dniu składają w ustalonym z pracownikami obsługi miejscu używany sprzęt sportowy przeznaczony do dezynfekcji.


§ 2
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów


1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Do szkoły mogą przychodzić uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły oraz na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Rodzice i opiekunowie uczniów mogą wchodzić do szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, oraz korytarza na parterze w części między wejściem głównym do budynku a sekretariatem szkoły, zachowując zasady:
  • dystansu od innych osób znajdujących się w szkole min. 1,5 m,
  • rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice/opiekunowie ucznia przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni C, kaszel, duszności, należy odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym do tego celu miejscu- tzw. izolatorium- sala nr 16 (parter/obok gabinetu pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska ORLIK podczas zajęć wychowania fizycznego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
11. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. Uczeń ma obowiązek stosowania się do tych przepisów.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby ci uczniowie nie udostępniali tych przedmiotów innym, natomiast opiekunowie lub sami uczniowie powinni zadbać o regularne czyszczenie tych rzeczy.
13. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podczas przerw śródlekcyjnych oraz na korytarzach, w toaletach, w bibliotece szkolnej, w sekretariacie, w gabinecie pedagoga i pielęgniarki szkolnej innych częściach wspólnych budynku szkoły (z wyłączeniem sal lekcyjnych) używają maseczek lub przyłbic chroniących usta i nos oraz utrzymują dystans społeczny wynoszący 1,5 metra. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
14. Z windy mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne ruchowo oraz pracownicy szkoły. Zabrania się z korzystania z windy uczniom sprawnym ruchowo.
15. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
16. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole powinna ograniczyć do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
17. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy:
  - zachować odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
  - pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  - przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela,
  - w miarę możliwości, ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.§ 3
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych


1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
3. Maseczki lub przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami i interesantami na terenie szkoły z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
4. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem przerw śródlekcyjnych.
5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować co najmniej jeden raz dziennie.
8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, powinien być czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących po każdym jego użyciu przez daną klasę. Podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
11. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
12. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
13. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
14. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
15. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z internatu zawarte są w procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID dla internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.
16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
17. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
18. Zaleca się:
  • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
  • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
  • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
  • wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
19. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
20. Monitoring prac porządkowych będzie prowadzony przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej jeden raz w ciągu dnia.
21. Po przeprowadzonych pracach porządkowych pracownik obsługi- sprzątaczka uzupełnia Kartę Kontroli Sprzątania. Karty Kontroli Sprzątania znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, siłowni, strzelnicy, sanitariatach oraz na automatach z napojami i żywnością.§ 4
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej


1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
2. Nauczyciele-bibliotekarze wyznaczą strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki– zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
4. Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.


§ 5
Procedura korzystania z gabinetu profilaktycznego


1. Przed wejściem do gabinetu należy:
  • zdezynfekować ręce
  • ubrać maseczkę ochronną
  • do gabinetu można wchodzić pojedynczo.
2. Przed gabinetem należy zachować odległość 2 metrów.
3. Uczniowie z objawami infekcji będą kierowani do izolatorium.
4. Pielęgniarka po przeprowadzeniu wywiadu decyduje o zawiadomieniu rodziców i podjęciu dalszych kroków.

 


§ 6
Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki


1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
  - ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz uczniami,
  - zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
  - stosować środki ochrony osobistej.
2. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
3. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
4. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
  - przed rozpoczęciem pracy,
  - przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
  - po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  - po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
  - po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
  - po skorzystaniu z toalety,
  - po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
  - po jedzeniu, piciu.
6. Uczniowie przed wejściem do stołówki dezynfekują ręce.
7. Uczniowie poruszając się po stołówce używają maseczek lub przyłbic. Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku.
8. Pracownicy stołówki, po opuszczeniu stolika przez uczniów dezynfekują stoły oraz krzesła i pozostawiają na stole informację z napisem „zdezynfekowano".
9. Uczniowie na stołówce mogą zajmować miejsca tylko przy stolikach na których znajduje się informacja „zdezynfekowano".
10. Przy wspólnym stoliku mogą spożywać posiłki tylko uczniowie tej samej klasy lub zamieszkujący ten sam pokój w internacie.
11. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki uczniowie odbierają pojedynczo.
12. Dodatki takie jak np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetki nie mogą znajdować się na sali jadalnej. Są one wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty są wydawane przez obsługę stołówki.
13. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń", skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
14. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.


§ 7
Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni


1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
2. Przywożony towar – produkty spożywcze– muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Towar dostawcy przekazują pracownikom kuchni z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 2 metry.


§ 8
Zasady funkcjonowania szatni szkolnej


1. Każdy z uczniów posiadający przydzieloną mu szafkę w szatni, zobowiązany jest dbać o czystość zarówno w swojej szafce jak również w całym pomieszczeniu w którym ustawione są szafki.
2. Przy korzystaniu z szatni należy stosować się do zaleceń nauczycieli dyżurujących i oraz pracowników obsługi.
3. Nie należy grupować się w szatni i możliwie jak najszybciej opuszczać jej teren.
4. Przy korzystaniu z szafki indywidualnej należy zachować dystans społeczny oraz zakrywać usta i nos oraz nie dotykać innych szafek.
5. Każdorazowo przed wejściem do szatni należy umyć i zdezynfekować dłonie.
6. Szczegółowe zasady korzystania z szatni są określone w regulaminie szatni.


§ 9
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka


1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni C, kaszel, duszności) zgłasza ten fakt do dyrektora szkoły. Ucznia należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (pokój nr 16), tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Sanoku oraz organ prowadzący szkołę.
8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


§ 10
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły


1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.


§ 11
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika


W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.


§12
Postanowienia końcowe


1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Strona 1 z 13

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Czwartek
16 Września 2021
Imieniny obchodzą
Antym, Cyprian, Edyta, Edda, Eufemia,
Eugenia, Franciszek, Jakobina, Kamila,
Kornel, Lucja, Łucja, Sebastiana,
Sędzisław, Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 107 dni.
Szczęśliwe numerki: 16,12

 

 

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.