Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Klasa mundurowa o profilu wojskowym
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
23-11-2018
Next
Administrator

Administrator

Administrator serwisu.

 • pu1
 • pu2
 • pu3
 • pu4
 • pu5
 • pu6
 • pu7
Powiat Sanocki rozpoczyna realizację projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”. Partnerzy: Sanok Rubber Company oraz EAE Elektronik. Przewiduje on zwiększenie kwalifikacji nauczycieli przez staże u lokalnych pracodawców oraz szerokie włączenie pracodawców do procesu kształcenia zawodowego i staże w lokalnych firmach. 60 uczniów Zespołu Szkół nr 2 z dwóch kierunków nauczania: technik automatyk oraz technik elektronik, odbędzie staże u Partnerów oraz zwiększy swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w specjalistycznych kursach.

Tak Fundusze Europejskie wspierają rozwój podkarpackiego szkolnictwa zawodowego. Umowę o dofinansowanie podpisano w obecności Marii Kurowskiej - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.

wtorek, 04 czerwiec 2019 16:46

O SREBRNE MUSZKIETY

31 maja reprezentacja młodzieży Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku, wzięła udział w 58 edycji Zawodów Sportowo – Obronnych „O SREBRNE MUSZKIETY” – ETAP WOJEWÓDZKI. Zawody odbyły się na strzelnicy LOK w Brzozowie.

W zawodach brało udział 24 zawodników z województwa podkarpackiego, podzielonych na 8 trzyosobowych zespołów (4 zespoły żeńskie i 4 męskie).

Zawodnicy strzelali z karabinków sportowych, na odległość 50 m, z leżenia. Każdy zawodnik musiał oddać 60 strzałów.

Drużyny żeńskie stanowiły najsilniejszą grupę, która uzyskała najwyższe wyniki. Drużyna dziewcząt z ZS nr 2 w Sanoku w składzie Emilia Seman Katarzyna Płaziak, Weronika Sawczyszyn zajęła III miejsce.

Wśród drużyn męskich II miejsce zajęli chłopcy z ZS nr 2 w Sanoku, w składzie Jakub Owsiany, Piotr Zabawki, Krzysztof Stączek. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem z Sanoka okazał się Jakub Owsiany (ZS2 Sanok), który zajął IV miejsce.

Ostatecznie do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowały się drużyny z LO Rymanów.

Gratulacje dla zawodników!

Skład drużyn: Emilia Seman Katarzyna Płaziak, Weronika Sawczyszyn, Jakub Owsiany, Piotr Zabawki, Krzysztof Stączek

Zawodników przygotowywał Paweł Stefański

czwartek, 30 maj 2019 12:04

Dziennik praktyk

Każdy uczeń przystępujący do realizacji praktyki zawodowej w danym zakładzie jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dziennika praktyk. Należy w nim zapisywać wykonywane zadania, uwagi, obserwacje i wnioski. Dziennik podlega ocenie, której dokonuje opiekun praktyk i zatwierdza wicedyrektor. W trakcie praktyki uczeń gromadzi udostępnione mu materiały mające związek z realizowaną tematyką, które stanowią załącznik do dziennika praktyk.
UWAGA!!!
Wydrukowany dziennik należy dostarczyć do wicedyrektora w celu opieczętowania na TYDZIEŃ przed rozpoczęciem praktyki.
W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację (wypełniony dziennik oraz ewentualne załączniki) celem wpisania ocen przez wychowawcę do dziennika lekcyjnego.


Dziennik praktyk technik mechanik
Dziennik praktyk technik pojazdów samochodowych
Dziennik praktyk technik teleinformatyk
Dziennik praktyk technik ochrony środowiska- Rubber
Dziennik praktyk technik automatyk (po gimnazjum) - Rubber/ADR
Dziennik praktyk technik automatyk-  Rubber/ADR
Dziennik praktyk technik elektronik (po gimnazjum)
Dziennik praktyk technik elektronik

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. GRZEGORZA Z SANOKA W SANOKU zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawę wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
1. Projektor multimedialny
2. Zestaw Komputerowy - Komputer przenośny dla nauczyciela
3. Zestaw Komputerowy stacjonarny dla ucznia
3. Urządzenie wielofunkcyjne A3
4. Mikroskop warsztatowy
5. Pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Wytwarzania CAM (oparty o EdgeCAM)
6. Frezarka CNC Centrum obróbcze z systemem sterowania FANUC lub SINUMERIK

Więcej informacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186809

poniedziałek, 13 maj 2019 13:31

BIP Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Wypełniając wymogi par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) informuję, iż sprawozdanie finansowe za 2018 r. (bilans, rachunek z/s, Zestawienia zmian w funduszu, Informacja dodatkowa) zostały opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sanoku, Prawo lokalne, zakładka Sprawozdania finansowe, Rok 2018.

https://powiat-sanok.pl/bip/starostwo-powiatowe/dokumenty/rok-2018-201/

Link do strony ze sprawozdaniem finansowym Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku:

https://powiat-sanok.pl/bip/7o3xa49v63241q9kh2.file

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

DLA ABSOLWENTÓW 8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SANOKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 1. Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
  (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586
 • Zarządzenie PKO nr 3/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ...

 

2. Postanowienia ogólne

O przyjęcie do klasy pierwszej 5-letniego technikum i 3-letniej szkoły branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

3. Dokumenty

Wymagane:

 1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów (rodziców).
 2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Karta zdrowia.
 • 2 fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do nauki zawodu/ kształcenia się w klasie o profilu wojskowym

Dodatkowe: 

 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
 2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

4. Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu.
 2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 • przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów doSzkoły.
 • przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
 • ocena zachowania
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • ocena z języka polskiego
 • ocena z języka obcego
 • średnia ocen z języka polskiego i matematyki
 • procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • ocena z matematyki.

 

5. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów*

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

* Za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przedmioty punktowane

Technik automatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik elektronik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Technik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik teleinformatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik ochrony środowiska: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, przyroda

Mechanik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: I przedmiot: najwyższa ocena spośród: informatyka, języka angielski, II przedmiot: najwyższa ocena spośród: geografia, historia, język obcy, technika

Operator obrabiarek skrawających: : matematyka, j. polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: I przedmiot: najwyższa ocena spośród: fizyka, informatyka, języka obcy, II przedmiot: najwyższa ocena spośród: geografia, technika 

Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 2. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 3. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 5. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 6. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 7. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 8. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 9. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 10. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 11. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –7 punktów,
 12. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –5 punktów,
 13. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 14. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 15. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 16. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 17. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 18. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –punktów,
 19. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –punktów,
 20. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 21. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 22. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 23. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 24. międzynarodowym – 4 punkty,
 25. krajowym – 3 punkty,
 26. wojewódzkim – 2 punkty,
 27. powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

6.Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

Strona 1 z 10

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Piątek
15 Listopada 2019
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Artur,
Artus, Idalia, Leopold, Leopoldyna,
Przybygniew, Roger

Do końca roku zostało 47 dni.
Szczęśliwe numerki: 11,16

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.