Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next
Administrator

Administrator

Administrator serwisu.

środa, 28 październik 2020 16:05

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

Ogłoszenie otwartego naboru partnera / partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania
i realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

 

1. Ogłoszenie naboru

Powiat Sanocki ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania
i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w konkursie zamkniętym nr  RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz.Ut.j.z2017r.poz.1460,zpóźń.zm.).


2. Cel Partnerstwa

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu mającego na celu:

- dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza  z Sanoka w Sanoku
- wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 im Grzegorza z Sanoka w Sanoku poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły Powiat Sanocki będzie pełnił rolę Wnioskodawcy / Lidera Partnerstwa.

3. Zakres tematyczny projektu:

Zakres planowanych zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie będzie ukierunkowany na wsparcie ścisłego powiązania zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy i będzie obejmował:

a. Modyfikację programu nauczania do zawodu technik spawalnictwa / technik teleinformatyk - w ścisłej współpracy z pracodawcą/pracodawcami,


c. Doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych mechanicznych  
w zmodyfikowanym zawodzie technik spawalnictwa / technik teleinformatyk poprzez realizację staży u pracodawcy/pracodawców.

d. Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów kształcących się 
w zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik spawalnictwa / technik teleinformatyk.

e. Dodatkowe zajęcia/kursy specjalistyczne dla uczniów zmodernizowanego kierunku technik spawalnictwa / technik teleinformatyk - o ile taka potrzeba będzie wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb pracodawcy/pracodawców,
a zajęcia/kursy będą powiązane z kierunkiem kształcenia.

f. Doposażenie pracowni dla potrzeb zmodyfikowanego programu nauczania w zawodzie technik spawalnictwa / technik teleinformatyk.

g. Stworzenie klasy patronackiej w zawodzie technik spawalnictwa / technik teleinformatyk chyba że patronat został już ustanowiony.

wtorek, 15 wrzesień 2020 18:08

Procedury COVID

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. 1.Zespół Szkół nr 2 w Sanoku wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Organu prowadzącego Szkołę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. 2.Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub gabinetu intendenta; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. 3.Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. 4.Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. 5.Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. 6.Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie, w gabinecie pielęgniarki szkolnej i w internacie.
 5. 7.Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki),z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie na to przeznaczonych i opisanych pojemników-koszy wyposażonych w worek, znajdujących się przy wejściach do szkoły.
 6. 8.Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. 9.Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

10. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są dezynfekowane co najmniej raz dziennie. Nauczyciele wychowania fizycznego po zakończeniu zajęć w danym dniu składają          w ustalonym z pracownikami obsługi miejscu używany sprzęt sportowy przeznaczony do dezynfekcji.

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. 1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. 2.Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. 3.Do szkoły mogą przychodzić uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły oraz na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. 4.Rodzice i opiekunowie uczniów mogą wchodzić do szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, oraz korytarza na parterze w części między wejściem głównym do budynku a sekretariatem szkoły, zachowując zasady:
 • dystansu od innych osób znajdujących się w szkole min. 1,5 m,
 • rodzice i opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. 5.Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice/opiekunowie ucznia przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. 6.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym do tego celu miejscu- tzw. izolatorium- sala nr 16 (parter/obok gabinetu pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. 7.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. 8.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. 9.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,    a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. 10.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska ORLIK podczas zajęć wychowania fizycznego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 7. 11.W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. Uczeń ma obowiązek stosowania się do tych przepisów.

 

 1. 12.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególnośz niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby ci uczniowie nie udostępniali tych przedmiotów innym, natomiast opiekunowie lub sami uczniowie powinni zadbać o regularne czyszczenie tych rzeczy.
 2. 13.Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podczas przerw śródlekcyjnych oraz na korytarzach, w toaletach, w bibliotece szkolnej, w sekretariacie, w gabinecie pedagoga i pielęgniarki szkolnej innych częściach wspólnych budynku szkoły (z wyłączeniem sal lekcyjnych) używają maseczek lub przyłbic chroniących usta i nos oraz utrzymują dystans społeczny wynoszący 1,5 metra.
 3. 14.Z windy mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne ruchowo oraz pracownicy szkoły. Zabrania się z korzystania z windy uczniom sprawnym ruchowo.

 

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. 1.Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. 2.Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
 3. 3.Maseczki lub przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami i interesantami na terenie szkoły z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. 4.Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu zz zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem przerw śródlekcyjnych.
 5. 5.Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. 6.Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. 7.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować co najmniej jeden raz dziennie.
 8. 8.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. 9.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. 10.Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i poz zajęć na świeżym powietrzu.
 11. 11.W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę.
 12. 12.Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z internatu zawarte są w procedurach bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID dla internatu Zespołu Szkół nrw Sanoku.
 13. 13.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 14. 14.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 15. 15.Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie        2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz          w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 1. 16.Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie

i dezynfekowanie,

 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

17. Monitoring prac porządkowych będzie prowadzony przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły co najmniej jeden raz w ciągu dnia.

18. Po przeprowadzonych pracach porządkowych pracownik obsługi- sprzątaczka uzupełnia Kartę Kontroli Sprzątania. Karty Kontroli Sprzątania znajdują się we wszystkich salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, siłowni, strzelnicy, sanitariatach oraz na automatach z napojami i żywnością.

 

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. 1.Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. 2.Nauczyciele-bibliotekarze wyznaczą strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki– zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. 3.Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. 4.Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 5. 5.Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 6. 6.Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. 7.Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 


§ 5

Procedura korzystania z gabinetu profilaktycznego

1. Przed wejściem do gabinetu należy:

 • zdezynfekować ręce
 • ubrać maseczkę ochronną
 • do gabinetu można wchodzić pojedynczo.

2. Przed gabinetem należy zachować odległość 2 metrów.

3. Uczniowie z objawami infekcji będą kierowani do izolatorium.

4. Pielęgniarka po przeprowadzeniu wywiadu decyduje o zawiadomieniu rodziców i podjęciu dalszych kroków.

§ 6

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 1. 1.Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

- ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz uczniami,

- zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

- stosować środki ochrony osobistej.

 1. 1.Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. 2.Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. 3.Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. 4.Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzezi dezynfekcję, m.in.:

- przed rozpoczęciem pracy,

- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

- po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

- po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

- po skorzystaniu z toalety,

- po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

- po jedzeniu, piciu.

 1. 5.Uczniowie przed wejściem do stołówki dezynfekują ręce.
 2. 6.Uczniowie poruszając się po stołówce używają maseczek lub przyłbic. Maseczkę lub przyłbicę można zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku.
 3. 7.Pracownicy stołówki, po opuszczeniu stolika przez uczniów dezynfekują stoły oraz krzesłi pozostawiają na stole informację z napisem „zdezynfekowano”.
 4. 8.Uczniowie na stołówce mogą zajmować miejsca tylko przy stolikach na których znajduje się informacja „zdezynfekowano”.
 5. 9.Przy wspólnym stoliku mogą spożywać posiłki tylko uczniowie tej samej klasy lub zamieszkujący ten sam pokój w internacie.
 6. 10.Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki uczniowie odbierają pojedynczo.
 7. 11.Dodatki takie jak np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetki nie mogą znajdować się na sali jadalnej. Są one wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie ma samoobsługi.i produkty są wydawane przez obsługę stołówki.
  1. 12.Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
  2. 13.Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60z wykorzystaniem środków myjących.

 

§ 7

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. 1.Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. 2.Przywożony towar – produkty spożywcze– muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. 3.Towar dostawcy przekazują pracownikom kuchni z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 2 metry.

 

§ 8

Zasady funkcjonowania szatni szkolnej

 1. 1. Każdy z uczniów posiadający przydzieloną mu szafkę w szatni, zobowiązany jest dbać o czystość zarówno w swojej szafce jak również w całym pomieszczeniu w którym ustawione są szafki.
 2. 2.Przy korzystaniu z szatni należy stosować się do zaleceń nauczycieli dyżurujących i oraz pracowników obsługi.
 3. 3.Nie należy grupować się w szatni i możliwie jak najszybciej opuszczać jej teren.
 4. 4.Przy korzystaniu z szafki indywidualnej należy zachować dystans społeczny oraz zakrywać usta i nos oraz nie dotykać innych szafek.
 5. 5.Każdorazowo przed wejściem do szatni należy umyć i zdezynfekować dłonie.
 6. 6.Szczegółowe zasady korzystania z szatni są określone w regulaminie szatni.

 

 • § 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. 1.Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. 2.O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. 3.Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 4. 4.W szkole jest przygotowane pomieszczenie (pokój nr 16), tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. 5.Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. 6.W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. 7.O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Sanoku oraz organ prowadzący szkołę.
 8. 8.Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. 9.Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. 10.Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,            w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować sięwytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. 1.Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. 2.Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkołi skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. 3.Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. 4.Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. 5.W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. 6.Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. 7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. 8.Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. 9.Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,              w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. 10.O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 11

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§12

Postanowienia końcowe

 1. 1.Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. 2.Procedura może być modyfikowana.
 3. 3.Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formiew sekretariacie szkoły.
 4. 4.Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. 5.O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

piątek, 24 kwiecień 2020 16:01

"Specjalny telefon"

wtorek, 07 kwiecień 2020 19:09

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Turniej Pojazdów Zasilanych Wodą to jeden z tych konkursów technicznych, który nie tylko pozwala zainteresować młodzież techniką, ale uczy kreatywności i samodzielnego myślenia, a kreatywność to jedna z kluczowych kompetencji XXI wieku. Jest to umiejętność, której można się nauczyć, którą można ćwiczyć, rozwijać i warto to robić, ponieważ przydaje się w wielu zawodach i dziedzinach życia.

Zbudowanie maszyny nie wyższej niż 1 metr, która na jednym litrze czystej wody przejedzie dystans 25 metrów to zadanie wymagające ogromnej kreatywności. Młodzi konstruktorzy musieli zmierzyć się z szeregiem problemów takich jak: wymiary, mała masa pojazdu, prostoliniowy kierunek jazdy, opory toczenia, czy odpowiedni dobór przełożenia umożliwiający samodzielny start, dużą prędkość oraz maksymalny zasięg.

W tegorocznej V edycji turnieju wystartowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zarszynie, Zespołu Szkół w Bukowsku, Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach, Szkoły Podstawowej w Falejówce oraz Szkoły Podstawowej w Odrzechowej.

Pojazd skonstruowany przez Kamila Pyszko z Zespołu Szkół w Bukowsku jako jedyny osiągnął maksymalny możliwy do zmierzenia dystans, co zagwarantowało mu pierwszą pozycję. Niewiele gorzej wypadła drużyna „Aqua Team” z Zarszyna reprezentowana przez Damiana Trelewicza i Oliwiera Burczyka – do osiągniecia maksymalnego dystansu zabrakło jedynie 0,5 metra. III miejsce zajęli „H2Owcy” ze Szkoły Podstawowej w Falejówce w składzie: Wiktor Kozdroń i Konrad Bartkowski.

Oprócz pamiątkowych dyplomów, zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz sprzęt sportowy w postaci kasków, ochraniaczy, toreb sportowych i plecaków. Turniej został zgłoszony do wykazu konkursów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły (uczniowie mogą uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

 • tpzw02
 • tpzw03
 • tpzw04
 • tpzw05
 • tpzw06
 • tpzw07
 • tpzw09
 • tpzw10
 • tpzw11
 • tpzw12
 • tpzw14
 • tpzw15
 • tpzw16
 • tpzw17
 • tpzw19
 • tpzw20
 • tpzw21
 • tpzw24
 • tpzw25
 • tpzw26
 • tpzw27
 • tpzw28
 • tpzw29
 • tpzw30
 • tpzw32
 • tpzw33
 • tpzw34
 • tpzw35
 • tpzw36

piątek, 14 luty 2020 13:31

Ogłoszenie w sprawie wynajęcia...

Sanok, dnia 14.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wynajęcia

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenie użytkowe o pow. 15m2 na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.

1. Po wynajęciu w/w pomieszczenia Oferent będzie zobowiązany do:

- otwierania sklepiku w dni robocze w godz. od 07:00 do 15:00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

- wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w brakujące meble i urządzenia do prowadzenia działalności,

- przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepidu,

-oferowany asortyment musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

- minimalna stawka miesięczna czynszu za wynajem pomieszczenia wynosi 150 zł brutto, która płatna będzie do dnia 15-go każdego miesiąca.

2. Warunki wymagane od Oferentów:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Poprawki lub zmiany w ofercie

powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

- Oferta pisemna musi zawierać:

>wypełniony formularz ofertowy ( druk w załączeniu)

>oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym,

> oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

3. Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego przy ul. Stróżowskiej15, 38-500 Sanok w sekretariacie Szkoły

4. Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w dniu 03.03.2020 r. Po podpisaniu umowy zostaną przekazane klucze do pomieszczenia celem przygotowania go do prowadzenia działalności.

6. Osoby   zainteresowane   ewentualnym   wynajmem   sklepiku   proszone są o składanie ofert, umieszczając ofertę w kopercie zaadresowanej na Wynajmującego, na adres podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:

Oferta   na   prowadzenie   sklepiku   szkolnego. Nie otwierać.

7.Okres wynajmu od 01 kwietnia 2020r. do 31 marca 2021 r.(wyłączając okres wakacji i ferii zimowych). Okresy wyłączenia proporcjonalnie pomniejszą czynsz najmu.

8. Kryterium oceny oferty

najwyższa cena za najem/miesięcznie.

9. Cena najmu nie obejmuje opłaty za energię elektryczną, która będzie płatna dodatkowo na podstawie wskazań licznika w wynajmowanym lokalu. Opłata będzie naliczana za zużycie energii elektrycznej

Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji i kontaktowania

się z oferentami jest dyrektor szkoły Jowita Nazarkiewicz od poniedziałku do piątku w godz.

8°° –13°° tel. 134653951

Zapytania   można   kierować   również   pod   adres   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Pobierz załacznik

Strona 1 z 12

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Piątek
27 Listopada 2020
Imieniny obchodzą
Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian,
Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz

Do końca roku zostało 35 dni.
Szczęśliwe numerki: 13,9

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.