Akualności

Kierunki kształcenia

Nabór 2022/2023

Nabór

Nabór (16)

Informujemy, że prowadzimy nabór do szkoły branżowej II stopnia.
Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, przy ulicy Stróżowskiej 15.
Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zaocznej (piątek po południu i sobota, co drugi tydzień).
Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
W roku szkolnym 2022/2023 planowane jest uruchomienie oddziału na kierunkach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik. Nauka trwa 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
• posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie,
• są absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie,
• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia zdanie matury i rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Ukończony zawód na poziomie szkoły branżowej I stopnia/ wymagania

technik pojazdów samochodowych

MOT.06

Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów

samochodowych

absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (wcześniejsze M.12, MG.12.) w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
albo
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (wcześniejsze: M.18., MG.18)
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

technik mechanik

MEC.09.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub ZSZ, którzy posiadają certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji:
MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (wcześniejsze M.17., MG.17.) w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń
albo
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (wcześniejsze M.19., MG.19.) w zawodzie operator obrabiarek skrawających
albo
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (wcześniejsze M.20., MG.20.)
w zawodzie ślusarz

 

czwartek, 30 styczeń 2020 20:24

Technik spawalnictwa

Napisał

1. Opis kierunku

Technik spawalnictwa to zawód obecnie bardzo poszukiwany i ceniony na rynku pracy, co wynika z faktu, że spawanie odgrywa bardzo istotną rolę we współczesnej gospodarce. Metodami spawalniczymi łączy się nie tylko stal i inne metale, ale także tworzywa sztuczne, kompozyty i materiały ceramiczne. Technologie spawania wykorzystywane są przy produkcji oraz wykonywaniu różnych prac remontowych.
Technik spawalnictwa to przede wszystkim specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i wykonywania różnego rodzaju prac spawalniczych wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Jest to jednocześnie fachowiec, który dzięki znajomości różnych metod wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym przygotowany jest do wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Technik spawalnictwa zajmuje się organizowaniem, nadzorowaniem i wykonywaniem prac związanych z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych.


2. Informacja dodatkowe
Ważnym zagadnieniem w kształceniu zawodowym jest łączenie teorii z praktyką. Mając to na uwadze nasza szkoła nawiązała współpracę z lokalnymi pracodawcami.
Kierunek objęty jest patronatem firm
 Mont Inox i ADR Polska S.A. Staż odbywany przez uczniów w tych znanych, o potwierdzonej renomie firmach daje im szansę zdobycia tak cenionego na współczesnym rynku pracy doświadczenia zawodowego. W ramach zajęć praktycznych uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi oraz spawalniczych technik łączenia stosowanych obecnie w procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie daje uczniom ponadto możliwość sprawdzenia ich funkcjonowania w pracy, np. w sferze zadań im przydzielonych, odpowiedzialności, kontaktu z innymi pracownikami itp. To wszystko przekłada się na to, że nasi absolwenci tego kierunku kształcenia bez problemu odnajdą się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie i dobrze płatną, a jednocześnie ciekawą, dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę.

Dodatkowym atutem odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy jest możliwość zarobkowania już w czasie nauki w szkole, gdyż za staż uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

W ramach kształcenia uczniowie dodatkowo mają możliwość zdobycia książeczki spawacza i uprawnień potwierdzonych certyfikatami na poszczególne metody spawania.

Innowacja: programista operator robotów spawalniczych

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

4. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent kierunku Technik spawalnictwa będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń

i narzędzi:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

2) w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:

 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.


  5. Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego;
 • zakładach świadczących usługi spawalniczo-ślusarskie, instalacyjno-montażowe, naprawczo-konserwatorskie;
 • górnictwie, przemyśle metalowym;
 • stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny;
 • zakładach naprawczych infrastruktury transportowej;
 • zakładach rzemieślniczych.                                                                                                                                                    budownictwie

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

  

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

DLA ABSOLWENTÓW 8-KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SANOKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 1. Podstawa prawna:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
  (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586
 • Zarządzenie PKO nr 3/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ...

 

2. Postanowienia ogólne

O przyjęcie do klasy pierwszej 5-letniego technikum i 3-letniej szkoły branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

3. Dokumenty

Wymagane:

 1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów (rodziców).
 2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Karta zdrowia.
 • 2 fotografie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do nauki zawodu/ kształcenia się w klasie o profilu wojskowym

Dodatkowe: 

 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
 2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

4. Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu.
 2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
 • przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów doSzkoły.
 • przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
 • ocena zachowania
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • ocena z języka polskiego
 • ocena z języka obcego
 • średnia ocen z języka polskiego i matematyki
 • procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • ocena z matematyki.

 

5. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów*

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

* Za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przedmioty punktowane

Technik automatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik elektronik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Technik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik teleinformatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Technik ochrony środowiska: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, przyroda

Mechanik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: I przedmiot: najwyższa ocena spośród: informatyka, języka angielski, II przedmiot: najwyższa ocena spośród: geografia, historia, język obcy, technika

Operator obrabiarek skrawających: : matematyka, j. polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: I przedmiot: najwyższa ocena spośród: fizyka, informatyka, języka obcy, II przedmiot: najwyższa ocena spośród: geografia, technika 

Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:

 1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 2. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 3. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 5. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 6. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 7. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 8. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 9. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 10. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 11. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –7 punktów,
 12. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscy­plinarnego –5 punktów,
 13. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 14. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 15. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 16. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 17. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 18. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –punktów,
 19. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –punktów,
 20. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 21. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 22. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 23. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 24. międzynarodowym – 4 punkty,
 25. krajowym – 3 punkty,
 26. wojewódzkim – 2 punkty,
 27. powiatowym – 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

6.Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

środa, 07 listopad 2018 19:54

Technik automatyk

Napisał

1. Opis kierunku
Technik automatyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód przyszłości, który pojawił się w drugiej połowie XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, urządzeniami i robotami, w taki sposób, by ograniczyć do minimum udział człowieka.
Automatyka w ostatnich latach wywarła olbrzymi wpływ na rozwój motoryzacji, medycyny, przemysłu, robotyki przemysłowej oraz sprzętu powszechnego użytku. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez robotów, czyli maszyn pracujących bez udziału człowieka. Automatycy zajmują się właśnie tym, by takie maszyny pracowały dokładnie i bez awarii. To oni projektują i wykonują układy sterujące do maszyn, a jeżeli trzeba, to również programują je, serwisują i naprawiają. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym człowieka pomagając mu w wykonywaniu ciężkich i nużących prac lub wymagających dużej dokładności.
Automatyk zapewnia pomoc techniczną w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (hale produkcyjne, automaty i centra obróbcze lub spawalnicze, roboty przemysłowe, sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia automatyki w gospodarstwach domowych).
Może być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem jakości, a także sprzedawcą.
Aby zostać automatykiem trzeba być dokładnym, systematycznym, mieć zmysł techniczny i konstruktorski, posiadać umiejętność abstrakcyjnego myślenia i zdolności w zakresie nauk ścisłych. Automatyk musi interesować się nowinkami technicznymi i pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.
2. Informacja dodatkowe
W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Podstaw programowania uczymy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.
Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywać w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców – firm, które deklarują objęcie kierunku kształcenia patronatem: ADR POLSKA S.A., Sanok Rubber Company- przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiadają pracodawcy.
Zainteresowani pracodawcy dysponują niezbędnym sprzętem wskazanym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a programy nauczania będą opracowane wspólnie z przedstawicielami pracodawców z uwzględnieniem ich potrzeb.
Obecnie liczba pracowników na rynku pracy legitymujących się zawodem technik automatyk jest znikoma, pracodawcy zgłaszają problemy ze znalezieniem pracownika w tym zawodzie. Brak jest osób bezrobotnych posiadających ten zawód.
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
 ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

4. Sylwetka absolwenta
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących procesami sterowania i regulacji, sposobami analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną o maszynach i ich obsłudze, elementach i układach automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej, umiejętności instalowania oraz serwisowania elementów, urządzeń automatyki i robotów przemysłowych, a także z zakresu systemów sterowania oraz dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- wsparcia technicznego w zakresie badań i rozwoju urządzeń automatyki,
- organizowania w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu urządzeń automatyki,
- organizowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami ergonomii, BHP i ochrony środowiska,
- uczestniczenie w projektowaniu urządzeń automatyki przemysłowej,
- uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej projektowanych urządzeń automatyki przemysłowej,
- przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji urządzeń,
- kontrolowanie technicznych aspektów produkcji, użytkowania, konserwacji i napraw urządzeń i układów automatyki,
- kontrolowanie bieżącej pracy urządzeń produkcyjnych wyposażonych w system automatycznego sterowania,
- montażu, uruchamiania, konserwowania i serwisowania urządzeń automatyki przemysłowej,
- diagnozowania stanu technicznego urządzeń automatyki i robotów przemysłowych,
- okresowych pomiarów i przeglądów podzespołów i urządzeń automatyki,
- realizacja procesów napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną,
- ustawiania i regulowania urządzeń i układów automatyki,
- oceny stanu technicznego i umiejętności naprawy urządzeń automatyki w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym,
- gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu elementów i urządzeń automatyki,
- programowania sterowników PLC,
- projektowania i wykonywania automatycznych instalacji inteligentnego domu.
5. Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:
- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,
- w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
- warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
- firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,
- warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,
- placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
- zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
- w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej,
- zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Pracownie i laboratoria specjalistyczne oraz miejsca odbywania praktyk są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
Pracownie szkolne są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów, wykonywania i testowania układów, programowania PLC Logo Siemens, oprogramowanie CAD, sprzęt RTV, urządzenia alarmowe, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych. Zajęcia będą odbywać się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.
Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie również u pracodawców, przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiadają. Są to firmy, które deklarują objęcie kierunku kształcenia patronatem: ADR POLSKA S.A., Sanok Rubber Company.

7. Patronat
Kierunek technik automatyk jest objęty patronatem firm Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A
W ramach patronatu zapewniamy m. in.
• program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi i dostosowany do ich potrzeb,
• organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
• stypendia motywacyjne dla najlepszych,
• bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
• płatne staże zawodowe w Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A. pod okiem instruktorów - wieloletnich praktyków zajmujących się automatyką przemysłową,
• oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

 Przedmioty punktowane

Technik automatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

  

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

środa, 31 październik 2018 18:55

Technik elektronik

Napisał

1. Opis kierunku
Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający młodemu człowiekowi możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Urządzenia elektroniczne to zarówno komputery, zegarki, telefony i smartfony, instalacje alarmowe, sprzęt AGD i RTV, ale także układy sterowania współczesnych samochodów, w zakładach pracy, sterowanie bezprzewodowe, systemy inteligentnych budynków, fotowoltaika, sprzęt medyczny i mikroprocesorowe urządzenia programowalne.
Elektronik to osoba odpowiedzialna za naprawę różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, ich montaż, instalację i konserwację. Elektronik zajmuje się sprzętem i jego oprogramowaniem w zakładach produkcyjnych, usługowych (w drugim przypadku elektronik wyjeżdża do klientów w celu naprawy urządzeń w ich domach) i w domach prywatnych. Może być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem jakości, a także sprzedawcą.
Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

2. Informacja dodatkowe
W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Podstaw programowania uczymy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4. Sylwetka absolwenta
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących w świecie elektrotechniki i elektroniki, wiedzę i umiejętności z podstaw programowania, z zakresu elementów, układów elektronicznych , systemów operacyjnych i rodzajów sieci komputerowych, umiejętności instalowania i serwisowania systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i systemów monitoringu. To także umiejętności programowania mikrokontrolerów - układów elektronicznych, które są obecnie prawie w każdym urządzeniu powszechnego użytku.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- organizowania w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu urządzeń elektronicznych,
- organizowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami ergonomii, BHP i ochrony środowiska,
- przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
- uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
- nadzorowania i kontroli pracy urządzeń elektronicznych,
- diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
- instalowania, konserwowania, użytkowania urządzeń elektronicznych,
- okresowych przeglądów podzespołów i urządzeń elektrycznych,
- oceny stan technicznego i dokonać naprawy urządzeń elektrycznych w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym np. sprzętu AGD, elektronarzędzi itp.
- gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
- programowania urządzeń elektronicznych i sterowników PLC,
- projektowania i wykonywania instalacji inteligentnego domu,
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV), a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów.

5. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
- warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
- firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
- warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
- placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
- zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
- zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
- w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych,
- zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
Pracownie są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów elektrycznych i elektronicznych, wykonywania i testowania instalacji elektrycznych, programowania PLC Logo Siemens, oprogramowanie CAD, sprzęt RTV, urządzenia alarmowe, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych, Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.

 7. Patronat
Kierunek technik elektronik jest objęty patronatem firmy EAE-Elektronik Sanok
W ramach patronatu zapewniamy m. in.
• program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi
i dostosowany do ich potrzeb,
• organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
• stypendia motywacyjne dla najlepszych,
• bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
• zajęcia praktyczne w EAE-Elektronik pod okiem instruktorów - wieloletnich praktyków zajmujących się elektroniką w przemyśle, lotnictwie i motoryzacji, w gospodarstwach domowych (AGD), elektroniką inteligentnych domów- PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

• oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

Przedmioty punktowane:

Technik elektronik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród:  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

  

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

Film reklamowy

 

 

 

 

niedziela, 17 grudzień 2017 20:10

Operator obrabiarek skrawających

Napisał

1. Opis kierunku
Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Informacja dodatkowe
Kierunek objęty jest patronatem firmy ADR POLSKA S.A.
Jako uczeń szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, praktyczną naukę zawodu (2 dni w tygodniu) będziesz odbywał/a w firmie ADR POLSKA S.A. na podstawie podpisanej z firmą ADR umowy o pracę.

Zalety takiego rozwiązania:
• zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego
• okres nauki wliczony do stażu pracy
• comiesięczne wynagrodzenie

stypendia dla najlepszych uczniów
• możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez ADR POLSKA S.A.
• możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji - KURS SPAWACZA finansowany przez ADR POLSKA S.A.

Za pracę jako pracownik młodociany uczniowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości: I rok nauki- ok. 270 złotych miesięcznie, II rok nauki- ok. 330 złotych miesięcznie, III rok nauki- ok. 380 złotych miesięcznie. 

Ponadto, wyróżniający się uczniowie otrzymują od firmy premie motywacyjne.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(po uzyskaniu dodatkowego dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji MEC.09. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik)

4. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent szkoły branżowej I stopnia zdobędziesz solidną wiedzę i umiejętności szczególnie wymagane w zawodzie operatora obrabiarek skrawających:

• wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej
• materiałoznawstwa
• umiejętność czytania rysunków technicznych
• umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
• możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach
• możliwość wyjazdu na kurs AutoCAD do Drezna w ramach projektu Erasmus +
Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia masz możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, uzyskać tytuł technika i zdać maturę.

5. Operator obrabiarek może znaleźć zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,

• przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Przedmioty punktowane:

Operator obrabiarek skrawających: : matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: informatyka, język angielski,  geografia, historia, język obcy, technika, plastyka

Zajęcia w pracowni obrabiarek CNC

 

Film reklamowyKliknij, aby obejrzeć prezentacjęROK SZKOLNY 2019/2020

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku dla absolwentów gimnazjum

Kryteria przyjęcia absolwenta gimnazjum do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
  (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586
 • Zarządzenie PKO nr 3/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ...

 

Zasady rekrutacji:

 1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu gimnazjalnego.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
 3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

 1. Przedmioty punktowane:

- Technik automatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

- Technik elektronik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

- Technik mechanik: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

- Technik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

- Technik teleinformatyk: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

- Technik ochrony środowiska: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy

- Mechanik pojazdów samochodowych: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, technika

- Operator obrabiarek skrawających: matematyka, j. polski, najwyższa ocena z dwóch przedmiotów spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, technika

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani sąpierwszej kolejności do klasy pierwszej.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół i oddziałów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata.
 4. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji.
 5. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

c) 2 zdjęć

d) karty zdrowia (po 1 września )

15. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów stosuje się dodatkowe kryteria (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

* kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

* kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.

* ocena zachowania

* procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

* średnia z przedmiotów obowiązkowych

* ocena z języka polskiego

* ocena z języka obcego

* średnia ocen z języka polskiego i matematyki

* procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki

* ocena z matematyki

 

 1. Procedura odwoławcza:

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

 

czwartek, 24 marzec 2016 19:53

Harmonogram rekrutacji

Napisał
Nabór prowadzony jest przy wykorzystaniu nowego systemu przygotowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Strona dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych www.nabor.pcss.pl/sanok .
Administratorem systemu na poziomie powiatu jest Roman Rymar
 
Terminy
 
8.05 – 9.06.2017 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23 – 27.06.2017 r. do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
30.06.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.06 – 5.07.2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
7.07.2017 r. do godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Strona 1 z 2

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia,
Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon

Do końca roku zostało 223 dni.
Szczęśliwe numerki: 20,5

 

 

power

podkarpackie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.