Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

niedziela, 09 sierpień 2015 23:38

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/2015

Napisała 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07-00-001/2015

Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz SZOOP PO WER ogłasza otwarty nabór  partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem konkursu jest wybrany typ projektu określony dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

 

 Cel partnerstwa – działania ukierunkowane na zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Zakres tematyczny :

1.     Organizacja płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami – potencjalnymi pracodawcami absolwentów kierunków objętych wsparciem a Zespołem Szkół nr 2 w Sanoku.

2.     Wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia we współpracy z przedsiębiorcami krajowymi i partnerem ponadnarodowym. 

Partnerami projektu mogą być podmioty z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne  i finansowe oraz wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku  będą uczestniczyć w realizacji projektu. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania wobec partnerów

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie realizacji projektu.

Potencjalni partnerzy muszą wyrazić zgodę na upublicznienie ich propozycji przekazanych na ogłoszenie o naborze partnerów. Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać :

1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

2. Opis koncepcji realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu.

3. Opis wkładu organizacyjnego, technicznego, finansowego i kadrowego Partnera w realizację projektu.

4. Opis dotychczasowej działalności oraz doświadczeń w realizacji projektów o podobnym charakterze.

5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.

6. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.

Składanie ofert Oferty należy składać do 31 sierpnia 2015 roku na adres: Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok,   z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs numer POWR. 04.03.00- IP.07-00-001/15 (rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie).

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 604 283 587

 Kryteria wyboru Partnerów:

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, finansowe, techniczne).

3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

Informacja o wyborze partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości  w dniu 01.09.2015 na stronie http://www.zs2.sanok.pl. Z partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.  Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

 

Czytany 2037 razy