Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Technik spawalnictwa
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
30-01-2020
Next

bip

środa, 27 maj 2020 12:42

PROCEDURA KONSULTACJI W ZS2

Napisała 

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SANOKU, UL.  STRÓŻOWSKA  15, W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

I . Cel procedury : 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad organizacją indywidualnych i grupowych zajęć konsultacji dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku,     w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2.

II. Zakres stosowania procedury :

Procedura obowiązuje na terenie  Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku przy ul. Stróżowskiej 15.

 

III. Sposób postępowania w zakresie warunków sanitarnych:

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2. Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni  oraz uczniowie biorący udział w zajęciach stosują środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki) oraz są zobowiązani do zapoznania się z instrukcjami prawidłowego ich stosowania, znajdującymi się pod następującymi adresami internetowymi:

-       instrukcja mycia rąk

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

-       instrukcja dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

-       instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

-       instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

3. Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni  oraz uczniowie myją i dezynfekują ręce, w szczególności:

a.      przed i po kontakcie z drugą osobą,

b.     po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

c.      po usunięciu środków ochrony osobistej.

4. Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni  oraz uczniowie stosują zasady właściwej higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).

5. Na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku zabrania się  nosić biżuterii  – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

6. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za bieżące uzupełnianie w sanitariatach środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściach do szkoły i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku, środków do dezynfekcji.

7. Nauczyciele używają osłony ust i nosa oraz informują młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania.

8. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wrzucać do specjalnie zamykanych                  i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

9. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wrzucać do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

10. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

11. Nauczyciele prowadzący zajęcia zadbają o regularne wietrzenie pomieszczeń, co najmniej jeden raz na 45 minut.

12. Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. Co najmniej raz na 45 minut należy przeprowadzić dezynfekcję w salach, w których odbywają się zajęcia oraz dezynfekcję powierzchni wspólnych używanych przez uczniów i pracowników szkoły, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu, itp., jak również zdezynfekować powierzchnie dotykowe, np.: biurka i stoliki/ławki, klawiatury      i myszki, włączniki świateł.

13. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć nauczyciel niezwłoczne podejmuje kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Uczeń zostaje przeprowadzony do izolatki znajdującej się na terenie internatu Zespołu Szkół nr 2           w Sanoku. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu         o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

14. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

15. Każdy pracownik szkoły, uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny powinien na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl /lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

16. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takiej sytuacji  przyjmowanie młodzieży zostanie wstrzymane. Zostanie powiadomiona powiadomić właściwą miejscowo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sanoku.

17. Pracownik, u którego pojawiły się niepokojące objawy powinien oczekiwać na transport w izolatce znajdującej się na terenie internatu Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku.

18. Po ustaleniu obszaru, w którym poruszał się i przebywał  pracownik mający objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, pracownicy obsługi przeprowadzą rutynowe  sprzątanie, oraz zdezynfekują powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

IV. Sposób postępowania w zakresie organizacji Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku

1. Na teren Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku nie mogą wchodzić osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

2. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.

3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt     z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

4. Przed wejściem na teren Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku należy zdezynfekować ręce.

5. W przypadku  złego samopoczucia ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie skontaktuje się z rodzicami ucznia telefonicznie.

V. Sposób postępowania zakresie prowadzenia zajęć konsultacji indywidualnych i grupowych z uczestnikami:

1. Celem konsultacji jest:

a) wyjaśnienie trudnych kwestii

b) pomoc w przygotowaniu się do egzaminów

 c) nadrabianie zaległości

2. Konsultacje prowadzone są:

 a) indywidualnie

b) grupowo, maksymalnie 12 osób w sali lekcyjnej, uwzględniając zasadę: 4 metry kwadratowe na osobę

3. Konsultacje dla uczniów odbywają poprzez:

a) spotkania z nauczycielem na platformie Google Suite

 b) wymianę korespondencji w e-dzienniku

 c) spotkanie z nauczycielem w szkole.

4. Uczeń, który chce skorzystać z konsultacji z nauczycielem w szkole zgłasza się do nauczyciela i uzgadnia  z nim formę i termin, z zastrzeżeniem, że na konsultacje uczeń powinien umówić się najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem konsultacji, ustalonym w harmonogramie.

 5. Konsultacje w szkole odbywają się zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest na szkolnej stronie internetowej.

6. Z konsultacji na terenie szkoły może skorzystać uczeń, który:

 a) zgłosił potrzebę konsultacji nauczycielowi w terminie zastrzeżonym w punkcie 4 i został mu wyznaczony termin,

b) został zaproszony przez nauczyciela.

7. Termin konsultacji wyznacza uczniowi nauczyciel przedmiotu poprzez e- dziennik.

8. Uczeń ma obowiązek poinformowania nauczyciela o rezygnacji z umówionych konsultacji w szkole.

9. Pierwszeństwo przy organizowaniu konsultacji na terenie szkoły mają uczniowie, którzy:

a) są objęci pomocą pedagogiczno-psychologiczną w szkole,

b) nie mają możliwości odbywania konsultacji zdalnych.

Obowiązki ucznia:

1. Uczeń przychodzi na konsultacje do szkoły o wyznaczonej porze do sali i zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela. Nie ma możliwości wcześniejszego przyjścia do szkoły. Nie korzysta z szatni.

2. Przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.

3. Posiada własne książki, zeszyt, przybory. Nie może pożyczać książek i przyborów od innych uczniów.

4. Zakrywa usta i nos maseczką lub przyłbicą.

5. Utrzymuje dystans społeczny od innych osób przebywających na terenie szkoły min. 1,5 metra. Nie grupuje się z innymi uczniami.

6. Bezwzględnie stosuje się do poleceń pracowników szkoły w kwestii organizacji jego pobytu w szkole.

7. Po zakończonych konsultacjach bezzwłocznie opuszcza szkołę wskazanym wyjściem.

Obowiązki nauczyciela:

1. Nauczyciel prowadzący konsultacje na terenie szkoły wyznacza terminy uczniom w taki sposób, aby zminimalizować liczbę kontaktów między uczniami.

2. W dniu konsultacji zgłasza w sekretariacie szkoły swoją obecność na terenie szkoły i informuje jak długo będzie na jej terenie przebywał.

3. Wyznacza miejsca w sali uczniom z uwzględnieniem odległości między stanowiskami nauki min.1,5 m.

4. Pracuje w maseczce lub przyłbicy. Raz na 45 min. wietrzy salę. Pilnuje, aby uczniowie stosowali się do wytycznych sanitarnych (nie pożyczali sobie przyborów, nosili maseczki, myli ręce, nie grupowali się).

5. Po zakończonych zajęciach wskazuje uczniom drogę wyjścia ze szkoły.

Procedura została opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Czytany 437 razy