Akualności

Kierunki kształcenia

Reforma edukacji

mLip

mLip

14 listopada 2016r. o godz. 9.00 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie XLI Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu. Celem Olimpiady jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom swojej wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.

 

Zawody są trójstopniowe i obejmują następujące etapy:

  • I stopień – etap szkolny
  • II stopień – etap okręgowy (9 okręgów)
  • III stopień – etap centralny (tj. finał)
  •  

Zawody I stopnia są realizowane w szkołach: przeprowadza je komisja szkolna lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel języka angielskiego. Stosowane przez Olimpiadę testy pisemne oceniają znajomość języka pod względem poprawności formalnej. Sprawność komunikatywna kandydatów jest jednym z elementów oceny na egzaminie ustnym w II i III etapie. Na etapie szkolnym test składa się z 7 zadań, podzielonych po połowie między gramatykę i słownictwo. Uczniowie piszą test w ciągu 60 minut i mogą zdobyć maksymalnie 60 punktów.

Zawody II stopnia organizowane są przez 9 Komitetów Okręgowych i odbywają jednocześnie się we wszystkich okręgach. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach II stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów w eliminacjach I stopnia. Zawody II stopnia składają się z eliminacji pisemnych oraz eliminacji ustnych.

Test II etapu składa się z dwóch testów gramatycznych (wielokrotnego wyboru i tłumaczeniowego), testu słownictwa (wstawianie słów w luki), testu czytania oraz globalnego testu luk (cloze test). Ostatnim składnikiem zestawu jest test wiadomości kulturowych (wielokrotny wybór), który dzieli się na część amerykańską i brytyjską. Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin.

   Zawody centralne odbywają się w Poznaniu i są organizowane przez Komitet Główny, a przeprowadzane przez wyznaczoną przez niego Komisję Egzaminacyjną. Zawody III stopnia składają się z części pisemnej (testu) i ustnej. Uczniowie piszą test w ciągu 2,5 godzin łącznie z testem ze słuchu.

Wszyscy uczestnicy finału zdają następnego dnia egzamin ustny z praktycznej znajomości języka angielskiego, literatury angielskojęzycznej i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. Zakres materiału, obowiązującego podczas eliminacji ustnych zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady.

     Uchwałą Komitetu Głównego 20 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymuje tytuł i uprawnienia laureatów olimpiady. Pozostałe osoby uzyskują tytuł finalisty.

 

Uczestnicy finału Olimpiady mogą uzyskać następujące tytuły:

– laureaci to 20 najlepszych uczestników spośród finalistów

– finaliści to pozostali uczestnicy zawodów III stopnia, którzy przystąpili do tych zawodów

– wyróżnieni – osoby wyróżnione przez Komitet Główny za wyniki osiągnięte w czasie Olimpiady.

 

Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy laureata oraz nagrody, fundowane przez Organizatora, patronów honorowych i sponsorów Olimpiady.

 

 

REKRUTACJA


Rozpoczy
namy rekrutację na wyjazd szkoleniowy uczniów naszego Zespołu do Bułgarii w ramach projektu programu Erasmus+ Hands on Media Literacy (HOML) w dniach 29.01-03.01.2018r. Podstawowym wymogiem zakwalifikowania się na w/w wyjazd jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

 

Formularze rekrutacyjne będą dostępne w sekretariacie szkoły od poniedziałku 16 października 2017r.

 

Ostateczny termin składania wypełninych formularzy upływa 23.10.2017r.

 
W ramach tego wyjazdu planowana jest: seria szkoleń z zakresu nagrywania filmów, zakładania bloga/video bloga; warsztaty "Sztuka  i media", kurs informatyczny; wykład eksperta z Bulgaria New University o edukacji medianej, wizyta w studio telewizyjnym, wystawa multimedialna "Sofia w moich oczach" przygotowana przez uczestników projektu; uczestnictwo w wybranych lekcjach informatyki w szkole gospodarzy tj. 127 SOU Ivan Denkoglu w Sofii, a w czasie wolnym program kulturalny typowy dla regionu Sofii np. zwiedzanie parku technologicznego, wizyta w muzeum historycznym, galerii sztuki w Sofii, wycieczki do najpopularniejszych miejsc, międzynarodowy wieczór medialny.

 

Celem Projektu jest: rozwijanie i wprowadzanie innowacyjnych metod uczenia się i metodologii nauczania, szczególnie tych, które dostarczają kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności w zakresie edukacji medialnej, doskonalenie umiejętności językowych i posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w nauce. Duży nacisk w projekcie kładziony jest na rozwijanie umiejętności "rozsądnego" korzystania z mediów oraz przeciwdziałanie uzależnieniom od mediów.

czwartek, 22 czerwiec 2017 12:26

"Ciekawa lekcja" w Mechaniku

 
W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uczniowie naszego Zespołu wzięli udział w projekcie "Ciekawa Lekcja". Projekt ten ma na celu rozbudzać zainteresowania uczniów danym zakresem tematycznym, poszerzyć wiedzę oraz umożliwić poznanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. 
29 maja 2017r. w klasie 1ct p. Sylwia Banaś wykładowca WSIiZ w Rzeszowie  przeprowadziła lekcję „Dobry biznes – optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej” w zakresu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości natomiast  6 czerwca 2017r. w klasie 2ct p. Jacek Jamiński przeprowadził lekcję pt. „Konfiguracja i zarządzanie sieciami komputerowymi oraz ich bezpieczeństwem” z informatyki. 
We wrześniu 2017r. planowana jest jeszcze jedna lekcja w ramach w/w projektu z języka angielskiego "New ways of communication in English - Try it out at the digital lab!", której temat ściśle łączy się z działaniami projektu programu ERASMUS+ Hands on Media Literacy (HOML).
 

         Informujemy, 22 marca 2017r. o godz. 10.00 w naszym Zespole odbędzie się VI Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych, który będzie obejmował zakres wiedzy i umiejętności odpowiadający poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dodatkowo, wymagana będzie również podstawowa znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych stosowanych w języku angielskim technicznym.

Zadania konkursowe będą miały formę pisemnego testu sprawdzającego stopień opanowania struktur gramatyczno-leksykalnych stosowanych w języku angielskim oraz struktur używanych w języku angielskim technicznym.

Prosimy o wytypowanie maksymalnie 5 uczniów z danej szkoły oraz zgłoszenie ich udziału w konkursie do dnia 17.03.2017r.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni w dniu konkursu. Premiowane zostaną trzy pierwsze miejsca, a nagrody będą wręczone w czasie ogłoszenia wyników.

 

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w szkolnym etapie Konkursu Języka Angielskiego, który odbędzie się 15 marca 2017r. o godz. 9.00. Celem konkursu jest sprawdzenie praktycznej znajomości języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań językowych, podnoszenie poziomu umiejętności  stosowania języka obcego oraz mobilizowanie i motywowanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy.

Konkurs będzie miał formę testu badającego rozumienie tekstu słuchanego i pisanego oraz znajomość środków językowych tj. leksykalnych i gramatycznych (zadania zamknięte typu: wybór wielokrotny, na dobieranie oraz zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy). Zadania konkursowe będą obejmować materiał leksykalny i gramatyczny, który obowiązuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Pełna lista obowiązujących zadnień tematycznych jest dostępna pod tym adresem : https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-angielski_informator_od_2015.pdf

Trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów zakwalifikują się do udziału w kolejnym etapie tego konkursu, który bedzie miał miejsce w Studium Języków Obcych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie w dniu 24.03.2017r.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału u pani Małgorzaty Lip lub pana Marcina Wrony w terminie do 13 marca 2017r.

 

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

W dniach 05-08.02.2017r. w czeskich Otrokoviacach odbyło się II Międzynarodowe Spotkanie przedstawicieli sześciu organizacji partnerskich  (Adazu Vidusskola z Łotwy, Stredni Prumyslova Skola z Czech, 127SOU Ivan Denkoglu z Bułgarii, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Pascani z Rumunii, Aydin Fotograf Sanati Dernegi stowarzyszenie artystyczne z Turcji) w ramach projektu Erasmus+ Hands on Media Literacy (HOML), w którym wzięły udział dwie nauczycielki ZS Nr 2 w Sanoku tj. pani Małgorzata Lip i pani Agnieszka Sachajdak. Nadrzędnym celem Projektu jest współpraca w innowacji i wymiana dobrych praktyk. Uczestnicy Projektu, zarówno uczniowie jak i nauczyciele, rozwijają umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, umiejętności komunikacyjne oraz związane z karierą i zawodem. Skuteczne przeciwdziałanie negatywnym wpływom mediów i zwiększanie świadomości wszystkich uczestników jest naszym priorytetem, dlatego też podczas naszego II-go spotkania omawialiśmy m.in. kwestie uzależnienia młodzieży od różnego rodzaju mediów i strategie zwalczania tychże uzależnień, a także szczegóły organizacji wyjazdu uczniów do Turcji i Bułgarii.

W ramach Projektu HOML młodzież naszej szkoły będzie miała możliwość dwóch wyjazdów za granicę, tj. do Turcji w czerwcu 2017r. oraz do Bułgarii w lutym 2018r., gdzie wraz z uczniami z krajów partnerskich będzie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach związanych z edukacją medialną, np. warsztatach fotograficznych, kursie dotyczącym korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, szkoleniach z zakresu tworzenia blogów/kręcenia filmów, tworzeniu e-gazety, a także zajęciach kulturalnych m.in. zwiedzaniu redakcji lokalnej gazety, „Wieczorze medialnym”, wycieczkach do najsłynniejszych miejsc w, zajęciach sportowych, grach zespołowych, dyskotece itd. oraz poznać kulturę, zwyczaje panujące w tych państwach.

Jednym z pierwszych zadań uczestników Projektu, tj. uczniów z wszystkich sześciu krajów było wypełnienie ankiety internetowej (w języku angielskim) dotyczącej uzależnienia od mediów.

W dniach od 13 do 17 lutego 2017r. uczniowie będą mogli zagłosować nad wyborem logo Projektu Hands on Media Literacy. Logo, które otrzyma największą liczbę głosów stanie się  logiem Projektu.

poniedziałek, 21 listopad 2016 02:23

XLI Olimpiada Języka Angielskiego

14 listopada 2016r. o godz. 9.00 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie XLI Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu. Celem Olimpiady jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom swojej wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania.

 

Zawody są trójstopniowe i obejmują następujące etapy:

  • I stopień – etap szkolny
  • II stopień – etap okręgowy (9 okręgów)
  • III stopień – etap centralny (tj. finał)

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Października 2017
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Szczęśliwe numerki: 30,35

 

Dyżury v2.13

Nasi Przyjaciele

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELMI" Michał Biłas, Jakub Biłas s. c.

"TOM-PLAST" Mazur M.,
Tszan T. sp. j.

Sanok Rubber Company S. A.

Jan Królicki

Kurs

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie