Akualności

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
Next

Oferta

 

 

Nabór 2018/2019

Administrator

Administrator

Administrator serwisu.

poniedziałek, 17 wrzesień 2018 16:11

Skład Rady Rodziców

RADA RODZICÓW

przewodniczący: Grzegorz Suwała

zastępca: Renata Szymańska

sekretarz: Maria Łabusiewicz

 

KOMISJA REWIZYJNA

przewodniczący: Joanna Pytlowany

członkowie: Agnieszka Struś, Jolanta Szczudlik

poniedziałek, 17 wrzesień 2018 16:04

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
Rozdział II
Zakres i przedmiot działania
§ 2
1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku zwanego dalej Zespołem.
2. Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Zespołu, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.
§ 3
1. Terenem działania Rady Rodziców jest Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.
2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez Zespół zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozdział III
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów
§ 4
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor Zespołu.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
4. W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
5. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
a) powołanie komisji skrutacyjnej,
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) podanie wyników głosowania.
8. Zadania komisji skrutacyjnej
a) przygotowanie kart do głosowania,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.
9. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady oddziałowej.
10. Zgłoszenia kandydatów do rady oddziałowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
11. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
12. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
13. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
14. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
15. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
16. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
17. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.
18. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.
19. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.
§ 5
Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:
1. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Przedstawicielem Rady Rodziców zostaje przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów.
3. Przedstawiciel rady oddziałowej, który w głosowaniu otrzymał najwyższą liczbę głosów może przekazać swoje prawo innemu członkowi rady oddziałowej.

Rozdział IV
Zadania rad oddziałowych
§ 6
1. Przewodniczący rady oddziałowej reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora Zespołu oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
3. Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
§ 7
1. Pracami rady oddziałowej kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:
a) reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału i radę oddziałową wobec innych podmiotów,
b) utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,
c) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej,

Rozdział V
Zadania i kompetencje Rady Rodziców
§ 8
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
§ 9
1. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z każdej rady oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania.
3. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
§ 10
1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu.
2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu z wnioskami i opiniami może występować do:
a) dyrektora Zespołu,
b) samorządu uczniowskiego,
c) organu prowadzącego Zespół,
d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem.
§ 11
1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora Zespołu oceny dorobku zawodowego.
2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.
§ 12
1. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może określić wzór obowiązującego na terenie Zespołu jednolitego stroju dla uczniów.
2. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez dyrektora Zespołu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Zespołu jednolitego stroju.
§ 13
Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyczno-wychowawczy Zespołu obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 14
Rada Rodziców opiniuje zaproponowane przez dyrektora Zespołu dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 15
Rada Rodziców na wniosek dyrektora Zespołu opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.
§ 16
Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
§ 17
Rada Rodziców opiniuje delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
§ 18
Rada Rodziców opiniuje propozycje form realizacji zajęć do wyboru przez uczniów z wychowania fizycznego.
§ 19
Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
§ 20
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu.
Rozdział VI
Ogólne zasady działania Rady Rodziców
§ 21
1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor Zespołu w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor Zespołu i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców.
§ 22
1. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
3. Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sposób określony w § 4.
5. Zadania dyrektora Zespołu podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
6. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
7. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
8. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
9. Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
11. Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.
§ 23
1. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor Zespołu lub inna upoważniona przez niego osoba.
2. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.
3. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.
4. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.
§ 24
1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:
a) zastępcę przewodniczącego,
b) sekretarza,
c) komisję rewizyjną – 3 osoby
2. Wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
3. W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców powołuje się prezydium Rady Rodziców.
W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz przedstawiciel Rady Rodziców Internatu.
§ 25
1. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się oddzielnie.
2. Wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
4. Zadania przewodniczącego podczas wyborów zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
5. Zgłoszenia kandydatów na zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.
6. Kandydaci na zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Wybory zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.
8. Za wybranego zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
9. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze zastępcy przewodniczącego, sekretarza Rady Rodziców i członków komisji rewizyjnej rozstrzyga kolejna tura wyborów.
§ 26
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

Rozdział VII
Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców
§ 27
1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,
c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
f) przekazywanie dyrektorowi Zespołu oraz innym organom, organowi prowadzącemu Zespół lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Zespołem opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
h) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
i) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
j) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
k) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
l) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
c) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
4. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,
b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na okres,
c) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
d) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
e) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
f) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
g) składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
§ 28
Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:
1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,
b) składania wniosków i projektów uchwał,
c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.
2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,
b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.
3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.
§ 29
1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.
§ 30
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pracę Prezydium.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest na zebraniu plenarnym Rady Rodziców Zespołu w trybie przyjętym dla wyborów Prezydium. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu dokonuje wyboru przewodniczącego.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.
6. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do corocznego przeprowadzenia kontroli:
1) działalności poszczególnych organów Rady Rodziców pod względem zgodności
2) z niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Rady Rodziców i Prezydium,
3) działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców w zakresie zgodności z przepisami.
7. Na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego lub sekretarza, bądź na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 10 rodziców lub z własnej inicjatywy przeprowadza kontrole doraźne.
8. Wyniki kontroli działalności organów Rady Rodziców Komisja Rewizyjna przedstawia na posiedzeniach plenarnych Rady Rodziców Zespołu.
9. Komisja Rewizyjna opiniuje roczne sprawozdanie finansowe i wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium za dany rok szkolny na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców Zespołu.

Rozdział VIII
Tryb podejmowania uchwał
§ 31
1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:
a) w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,
b) w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.
4. Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.
5. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".
§ 32
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.
§ 33
1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 34
Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor Zespołu zawiesza ich wykonanie.
Rozdział IX
Dokumentowanie zebrań
§ 35
Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.
§ 36
1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.
2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.
3. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
a) numer i datę zebrania,
b) numery podjętych uchwał,
c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,
d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),
e) zatwierdzony porządek zebrania,
f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
g) przebieg zebrania,
h) treść zgłoszonych wniosków,
i) podjęte uchwały i wnioski,
j) podpisy przewodniczącego i protokolanta.
§ 37
1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
2. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.
3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem i organu prowadzącego.
§ 38
1. Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.
2. Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera ....... ponumerowanych stron i obejmuje okres od ...... do ......". Pod adnotacją umieszcza się pieczęć Zespołu oraz podpis dyrektora Zespołu.
3. Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu.
§ 39
1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
§ 40
1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.
2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor Zespołu.
Rozdział X
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców
§ 41
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz darowizn pozyskanych od sponsorów przez członków Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
§ 42
1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) poprawę bazy materialnej Zespołu,
b) wspomaganie procesu dydaktycznego Zespołu,
c) wycieczki szkolne,
d) imprezy szkolne,
e) nagrody, stypendia
f) zapomogi,
g) obsługę finansową Rady Rodziców,
h) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych z Zespołem.
2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
a) przewodniczący,
b) dyrektor Zespołu.
3. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.
5. Wnioski o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) dyrektor Zespołu,
b) wychowawcy klas,
c) pedagog szkolny,
d) rady oddziałowe,
e) Samorząd Uczniowski.
§ 43
Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym Przewodniczący Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 44
Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej „Rada Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15".
§ 45
1. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
2. Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.
3. Tryb odwoływania Prezydium lub poszczególnych jego członków:
1) Rada Rodziców Zespołu może odwołać Prezydium w całości lub poszczególnych jego
członków przed końcem kadencji wyłącznie na zebraniu plenarnym.
2) Pisemny wniosek o odwołanie, z uzasadnieniem i poparciem minimum 20% członków Rady Rodziców lub 2/3 składu Prezydium, składany jest na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3) Przy odwołaniu stosuje się tryb przyjęty dla wyborów.
§ 46
1. Regulamin Rady Rodziców przyjmowany jest przez Radę Rodziców Zespołu. Do przyjęcia Regulaminu wymagana jest większość 2/3 głosów spośród obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców.
2. Zmiany w Regulaminie wymagają trybu określonego w ust. 1.
3. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:
1) Prezydium Rady,
2)Oddziałowe Rady Rodziców,
3)Rodziców i opiekunów prawnych, reprezentowanych przez co najmniej 30 osób,
4)Dyrektora Zespołu.

§47

Regulamin Rady Rodziców, skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej umieszczane są na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku http://www.zs2.sanok.pl/ . Regulamin został uchwalony przez Rady Rodziców w dniu 8 listopada 2016 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

środa, 30 maj 2018 13:05

Pomóż Michałowi i innym

wtorek, 17 kwiecień 2018 11:49

Stowarzyszenie Przyjazny MECHANIK

Stowarzyszenie Przyjazny MECHANIK

KRS: 000406466

Nr Konta : 04 8642 1184 2018 00304313 0001

 

Stowarzyszenie Przyjazny MECHANIK powstało w grudniu 2012 roku.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby , które złożą pisemną deklarację

/ absolwenci szkoły, sympatycy, osoby wspierające /

 

Główne założenia Stowarzyszenia to :

- rozwijanie indywidualnych zdolności i talentów uczniów

- motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej

- propagowanie edukacji technicznej i proekologicznej

- wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej , zagrożonych   wykluczeniem społecznym i znalezieniem się poza systemem kształcenia

- dofinansowywanie wyjazdów młodzieży na konkursy i olimpiady

 

Obecnie od 16 kwietnia do 16 października 2018 we współpracy z Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. realizowany będzie projekt „ Rozwiń skrzydła „ dotyczący aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzenie wiedzy i zainteresowań kulturalnych młodzieży.

środa, 04 kwiecień 2018 10:30

Mechanik w mediach

"Nowe oblicze "Mechanika"

https://esanok.pl/2016/nowe-oblicze-mechanika-zdjecia-00e2mp.html


"Innowacje w Mechaniku"

https://esanok.pl/2016/innowacje-w-mechaniku-zdjecia-00e2mp.html


"Międzynarodowe certyfikaty i praca od ręki- sanocki Mechanik stawia na zawodowstwo"

https://esanok.pl/2018/miedzynarodowe-certyfikaty-i-praca-od-reki-sanocki-mechanik-stawia-na-zawodowstwo-00e8po.html


"Zawody przyszłości i klasy patronackie w sanockim Zespole Szkół nr 2"

https://esanok.pl/2018/zawody-przyszlosci-i-klasy-patronackie-w-sanockim-zespole-szkol-nr-2-zdjecia-00e2mp.html


"Zawód technik teleinformatyk i edukacja medialna w sanockim Mechaniku- ZS2"

https://esanok.pl/2018/zawod-technik-teleinformatyk-i-edukacja-medialna-w-sanockim-mechaniku-zs2-00e2mp.html


"Mechanik modernizuje szkołę wzorując się na najlepszych i wykorzystując fundusze unijne"

https://esanok.pl/2017/mechanik-modernizuje-szkole-wzorujac-sie-na-najlepszych-i-wykorzystujac-fundusze-unijne-zdjecia-00e8po.html


"Mechanik czwarty raz na praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i po raz drugi w Hiszpanii"

https://esanok.pl/2017/mechanik-czwarty-raz-na-praktykach-zagranicznych-w-wielkiej-brytanii-i-po-raz-drugi-w-hiszpanii-00e8mc.html


"Ferie z techniką w sanockim Mechaniku"

https://esanok.pl/2018/ferie-z-technika-w-sanockim-mechaniku-entuzjazm-az-kipial-zdjecia-00e2mp.html


"Nauczyciele Mechanika biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym"

https://esanok.pl/2015/nauczyciele-mechanika-biora-udzial-w-miedzynarodowym-projekcie-edukacyjnym-zdjecia-ij001.html

środa, 07 marzec 2018 20:05

Precyzyjna metrologia przemysłowa 3D

Precyzyjna metrologia przemysłowa 3D" - pod takim hasłem odbyły się w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku warsztaty poświęcone najnowszym technologiom w dziedzinie bezstykowych technik pomiarowych.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki uprzejmości firmy Lenso, która jest wyłącznym dystrybutorem optycznych systemów pomiarowych firmy GOM w Polsce. Eksperci z firmy Lenso, w prezentacji na żywo przedstawili nowe osiągnięcia w dziedzinie metrologii 3D, a także w oprogramowaniu do pomiaru i analizy wyników.

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież z klasy 2MO, 3CT oraz 2CE miała niecodzienną okazję poznać tajniki współrzędnościowego pomiaru 3D z wykorzystaniem skanera laserowego 2D ATOS CORE, a także zobaczyć w jaki sposób przeprowadza się analizę danych pomiarowych 3D przy użyciu oprogramowania GOM Inspect. Na dzień dzisiejszy ponad 14000 instalacji systemowych na całym świecie podnosi jakość produktów w takich chociażby firmach jak: Audi, BMW, Honda, Jaguar, Daimler, Honeywell, Komatsu...

Cieszymy się, że mieliśmy tę wyjątkową okazję zapoznania się z technologią teraźniejszości i przyszłości, a także sprawdzenia w praktyce możliwości sprzętu o wartości przekraczającej 25.000 euro.

  • GOM05
  • GOM06
  • GOM07
  • GOM08
  • GOM09
  • GOM10
  • GOM11
  • GOM12

 

piątek, 23 luty 2018 21:11

Praktyki w Plymouth 2017

Pobierz prezentację Plymouth_2017

Kochasz klocki LEGO? Chcesz sam zbudować robota z LEGO i powalczyć nim na arenie? Chcesz pobawić się drukarką 3D i zobaczyć jakie ma możliwości? A może sam zaprojektujesz układ elektroniczny i zmontujesz go w dobrze wyposażonej pracowni, przy użyciu nowoczesnych narzędzi? Możesz spędzić dwa wyjątkowe tygodnie z profesjonalnym sprzętem i genialnymi nauczycielami przedmiotów zawodowych, w najstarszej szkole technicznej w Sanoku. Już wkrótce staniesz przed koniecznością wyboru szkoły ponadgimnazjalnej- więc zamiast siedzieć w domu, przed telewizorem lub bezproduktywnie na fejsie skorzystaj z naszej oferty. Kto wie? Może szkoła techniczna jest stworzona dla Ciebie? Tu łączymy naukę i pasję, pomagamy rozwinąć zainteresowania, by w przyszłości zdobyć wymarzoną pracę. Kto wie? Może Ty będziesz przyszłym finalistą olimpiady technicznej? To przepustka do świata wielkiej techniki i nauki.

Oferujemy udział w BEZPŁATNYCH zajęciach, które będą miały formę praktycznych warsztatów, uczestnicy będą mieli okazję, poprzez praktykę zrozumieć skomplikowane zagadnienia z informatyki elektroniki i mechaniki, poznać świat nowoczesnej techniki oraz rozwinąć swoje zdolności twórczego i kreatywnego myślenia.

Na zajęcia zapraszają doświadczeni i niezwykle lubiani przez młodzież nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku - pan Bogdan Buczek, pan Marek Chimiak i pan Piotr Naumowicz.

Zapisy w sekretariacie szkoły od 15.01.2018 do 26.01.2018 pod numerem telefonu 13 46 53 951 lub osobiście. Liczba miejsc ograniczona.

Adres: Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok

niedziela, 17 grudzień 2017 20:10

Operator obrabiarek skrawających

1. Opis kierunku
Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Informacja dodatkowe
Kierunek objęty jest patronatem firmy ADR POLSKA S.A.
Jako uczeń szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, praktyczną naukę zawodu (2 dni w tygodniu) będziesz odbywał/a w firmie ADR POLSKA S.A. na podstawie podpisanej z firmą ADR umowy o pracę.

Zalety takiego rozwiązania:
• zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego
• okres nauki wliczony do stażu pracy
• comiesięczne wynagrodzenie 170-400 zł
stypendia dla najlepszych uczniów
• możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez ADR POLSKA S.A.
• możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji - KURS SPAWACZA finansowany przez ADR POLSKA S.A.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(po uzyskaniu dodatkowego dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik)

4. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent szkoły branżowej I stopnia zdobędziesz solidną wiedzę i umiejętności szczególnie wymagane w zawodzie operatora obrabiarek skrawających:

• wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej
• materiałoznawstwa
• umiejętność czytania rysunków technicznych
• umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
• możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach
• możliwość wyjazdu na kurs AutoCAD do Drezna w ramach projektu Erasmus +
Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia masz możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, uzyskać tytuł technika i zdać maturę.

5. Operator obrabiarek może znaleźć zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,

• przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

 


Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

 

 

 

 

 

 

 Strona 1 z 7

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Piątek
19 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ferdynand, Fryda, Pelagia, Pelagiusz,
Piotr, Siemowit, Skarbimir, Toma,
Ziemowit

Do końca roku zostało 74 dni.
Szczęśliwe numerki: 19,10

 

Dyżury v2.13

Kurs

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie