Technik mechanik

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
Next

Oferta

 

 

Nabór 2018/2019

Nabór

Nabór (11)

czwartek, 24 marzec 2016 19:56

Regulamin rekrutacji

Napisał

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Szkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka    w Sanoku w roku szkolnym 2016/ 2017

 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7):
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) 
 • Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
 • Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

    § 1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

a) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,

b) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

c) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,

d) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Szkolny regulamin rekrutacji określa:

a)    wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

     b)    sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,

     c)    tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

     d)    inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.

§ 2

1.    Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

2.    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

a)    egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b)    oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)    osiągnięcia ucznia:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

a) wynik egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów;

b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów;

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 punktów.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

-  celujący           -  20 pkt

-  bardzo dobry  -   16 pkt

-  dobry              -   12 pkt

-  dostateczny    -     8 pkt

-  dopuszczający -    2 pkt

5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:

- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 8 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów, dobrym - przyznaje się 4 punkty, dostatecznym - przyznaje się 2 punkty, dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu.

   
- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt.2 litera c można otrzymać:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów

b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego: 10 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   7 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   5 punktów

- finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich: 10 punktów

- laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów

- finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich: 5 punktów

- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:

a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują

- na  szczeblu powiatowym : 1 punkt

- na szczeblu wojewódzkim : 2 punkty

- na szczeblu ogólnopolskim : 3 punkty

- na szczeblu międzynarodowym : 4 punkty

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 2 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

9. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

10. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

a) do Technikum w zawodzie: technik teleinformatyk:  

  - język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

b) do Technikum w zawodzie: technik ochrony środowiska

- język polski, matematyka, język obcy, biologia

c) do Technikum w zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych:

-  język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny spośród przedmiotów: język obcy, informatyka, fizyka

d) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej :

- język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne

11. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dokonuje rejestracji  elektronicznej. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
 

§ 4

1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ust.1

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają :

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono  indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 5

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym  liczbę punktów wynikającą
z zapisów § 2, ust. 6 lit. b  niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Kandydaci winni składać następujące dokumenty:

w terminie od 25 kwietnia – 28 czerwca 2016 roku:

 • wniosek wraz z załącznikiem wygenerowany na stronie internetowej naboru elektronicznego oraz podpisany przez kandydata i jego rodziców/opiekunów,
 • załączniki - dokumenty, na podstawie których można potwierdzić spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

w terminie od 24 – 28 czerwca 2016 roku:

 • oryginały lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

w terminie do 15-25 lipca 2016 roku (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia):

 • oryginały (o ile nie złożone wcześniej) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym oddziale,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • karta zdrowia,
 • 2 zdjęcia.

 

czwartek, 24 marzec 2016 19:53

Harmonogram rekrutacji

Napisał
Nabór prowadzony jest przy wykorzystaniu nowego systemu przygotowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Strona dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych www.nabor.pcss.pl/sanok .
Administratorem systemu na poziomie powiatu jest Roman Rymar
 
Terminy
 
8.05 – 9.06.2017 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23 – 27.06.2017 r. do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
30.06.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.06 – 5.07.2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
7.07.2017 r. do godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
czwartek, 24 marzec 2016 19:50

Informacje dla gimnazjalistów

Napisał

W Zespole Szkół nr 2 w Sanoku możesz ubiegać się o przyjęcie do dwóch typów szkół: czteroletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej. Nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu.

Technikum kończy się maturą, możesz więc kontynuować po nim naukę na studiach wyższych. Szkoła branżowa również nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego, ponieważ naukę możesz kontynuować w szkole branżowej II stopnia (kształcenie będzie trwało 2 lata), zdać maturę oraz uzyskać tytuł technika.

Zawody w których kształci „Mechanik” to zawody poszukiwane na rynku pracy. Po ukończeniu szkoły masz „fach w ręku” a równocześnie, jeśli tylko chcesz, możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

ZAWODY W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY

TECHNIKUM:

- technik teleinformatyk (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka)

- technik ochrony środowiska (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia)

- technik mechanik (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny z przedmiotów do wyboru: język obcy, informatyka, fizyka)

- technik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny z przedmiotów do wyboru: język obcy, informatyka, fizyka)

SZKOŁA BRANŻOWA:

- mechanik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne)

- elektromechanik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne).

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do odwiedzenia zakładki rekrutacja, gdzie znajdują się szczegółowe zasady przyjęć na rok szkolny 2017/2018 i do zakładki kierunki kształcenia, gdzie znajduje się szczegółowy opis kierunków.

 Atuty szkoły:

 • zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (Hiszpania, Malta, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia) finansowane ze środków unijnych ERASMUS+,
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • znaczące sukcesy na konkursach i olimpiadach zawodowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego,
 • możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i certyfikatów (np. certyfikat CISCO „IT Essentials”, kurs programu AutoCAD),
 • dla uczniów technikum pojazdów samochodowych bezpłatny kurs prawa jazdy kat.B,
 • możliwość uzyskania książeczki spawacza i certyfikatu na jedną z metod spawalniczych bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego,
 • nauka w systemie jednozmianowym,
 • możliwość zakwaterowania w internacie,
 • dogodna lokalizacja,
 • tytuł SZKOŁY z KLASĄ.

Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie do sekretariatu szkoły: 134653950, 134653951.
Przypominamy również, że wzorem lat poprzednich nabór będzie prowadzony drogą elektroniczną.
Adres strony „naboru”:https://nabor.pcss.pl/sanok/
Uczniów, którzy mają problemy z logowaniem lub wydrukiem - zapraszamy do sekretariatu naszej szkoły, gdzie zostanie udzielona fachowa pomoc techniczna.

piątek, 28 luty 2014 10:32

Zasady Rekrutacji...

Napisał

Zasady Rekrutacji
Do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
Na rok szkolny 2015/2016

 

Dokumenty do pobrania:

1.Zasady rekrutacji do ZS2 Sanok

2.Zarządzenie Nr 4 / 2015 Podkarpackiego Kuratora Oświatyz dnia 4 lutego 2015 r.w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

3.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.Zarządzenie Nr 10/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarzadzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

§ 1

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku poz. 7).
2. Zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016,

§ 2

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Kandydaci ubiegający się do klasy pierwszej Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół o których mowa w § 2 dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół w Zespole jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc w szkołach Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

§ 4

1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria określone w § 8. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzję o przyjęciu podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
2. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, którymi są: język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub biologia ( dla technika ochrony środowiska)
2) inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które
uwzględnia się w procesie rekrutacji:
a) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
b) Udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim
c) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym – I miejsce lub tytuł laureata, II miejsce lub tytuł finalisty, III miejsce lub wyróżnienie.
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1
4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu,
3. Listę konkursów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit b uwzględnianych w procesie rekrutacji określa Podkarpacki Kurator Oświaty w załączniku do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 04 lutego 2015 roku ( załącznik Nr 2)
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej do szkół w Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt w tym:
1) za oceny z każdego z czterech przedmiotów na świadectwie ustalonych zgodnie z wymogami §4 ust. 2 pkt 1 łącznie nie więcej niż 80 punktów w tym:
a) celujący - 20 pkt.,
b) bardzo dobry – 16 pkt.,
c) dobry – 12 pkt.,
d) dostateczny – 8 pkt.,
2) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 6 punktów,
3) za potwierdzone szczególne osiągnięcia, kandydat może otrzymać co najwyżej 14 punktów w tym za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, o których mowa w załączniku do niniejszych zasad – do 5 pkt.
4) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów
5) za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:
a) I miejsce lub tytuł laureata - 3 punkty
b) II miejsce lub tytuł finalisty – 2punkty
c) III miejsce lub wyróżnienie – 1 punkt
6) za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 punktów
7) za sprawdzian uzdolnień kierunkowych do 20 punktów.
8) maksymalna łączna liczba punktów jaką kandydat może uzyskać za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 6 ust 2 pkt 1 oraz inne osiągnięcia wymienione w ust 2 pkt 2 – 6 wynosi 100
9) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – łączna liczba punktów wskazana w zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną: nie więcej niż 100.

§ 5

1. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami dotyczącymi preferowanego zawodu w Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2.
2. Kandydaci do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorą udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze, składając podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, jedynie w szkole pierwszego wyboru.
3. Deklaracje wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
4. Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów konkursów przedmiotowych wymienionych w załączniku do niniejszych Zasad jest większa niż liczba planowanych miejsc stosuje się dodatkowe kryteria określone w § 8.
5. Rekrutacja do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorącej udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów określonych w § 8, jest wystarczająca do przyjęcia.

§ 6

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół w Zespole szkół Nr 2 w Sanoku na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed sekretariatem Zespołu dnia 3 lipca 2015 roku do godziny 900
2. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami etapu kwalifikacji do przyjęcia zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkołach Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku do dnia 6 lipca 2015 roku do godz. 1500
3. Potwierdzenie woli, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku oryginałów dokumentów,
4. Niezłożenie potwierdzenia, o którym mowa w ust 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

§ 7

1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół w Zespole na podstawie decyzji dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
2. Dodatkowy termin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy nie zostali przyjęci trwa od 7 lipca 2015 roku do godz. 10 00.
3. Dodatkowa rekrutacja polega na złożeniu w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów wraz z podaniem do dyrektora szkoły o przyjęcie na wskazany zawód w Technikum Nr 2 i Zasadniczej szkole Zawodowej Nr 2,
4. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje 7 lipca 2015 roku o godz. 1000.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji Zespół Szkół Nr 2 nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
6. Postępowanie uzupełniające kończy się 31 sierpnia 2015r.

§ 8

1. Przy przyjmowaniu do szkół, o których mowa w § 2, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. Na potrzeby rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w scentralizowanym naborze, oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, wprowadza się następujące kryteria dodatkowe w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania ,
2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1.
3) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1. zbieżnej z zawodem ( Technikum Nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 – fizyka lub biologia w techniku ochrony środowiska).
4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
6) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z trzeciego w kolejności przedmiotu - matematyki

§ 9

Wykaz konkursów przedmiotowych oraz innych konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 10

Kalendarium postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2015/2016 stanowi § 2 .1 Zarządzenia nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku Marian Kuzicki
Sanok 28 lutego 2015 roku

środa, 02 marzec 2011 16:54

Technik mechanik

Napisał

Mini Kalendarz

Dzisiaj jest: Czwartek
20 Września 2018
Światowy Dzień Mleka
Imieniny obchodzą
Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta,
Faustyna, Filipina, Irena, Oleg, Ostap,
Sozant

Do końca roku zostało 103 dni.
Szczęśliwe numerki: 17,7

 

Dyżury v2.13

Kurs

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie