Mechanik pojazdów samochodowych

Kierunki kształcenia

Mechanik pojazdów samochodowych
Operator obrabiarek skrawających
Technik pojazdów samochodowych
Technik teleinformatyk
Technik ochrony środowiska
Technik mechanik
Technik automatyk
Technik elektronik
Klasa mundurowa o profilu wojskowym
Prev
02-03-2011
17-12-2017
02-03-2011
02-03-2011
24-03-2014
02-03-2011
07-11-2018
31-10-2018
23-11-2018
Next
Nabór

Nabór (14)

piątek, 23 listopad 2018 12:13

Klasa mundurowa o profilu wojskowym

Napisał

Klasa mundurowa o profilu wojskowym w ZS2 prowadzona jest na zasadach innowacji. Patronat nad klasą objął 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Adresatami innowacji są uczniowie wszystkich klas technikum (specjalność: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik ochrony środowiska, technik automatyk, technik elektronik). Uczniowie technikum chcący uczestniczyć w zajęciach wojskowych deklarują swoją chęć poprzez wypełnienie wniosku dostępnego w sekretariacie Szkoły. Zajęcia z zakresu wojskowości i wychowania fizycznego realizują w grupie międzyoddziałowej.

Czas realizacji innowacji obejmuje trzy kolejne lata cyklu kształcenia dla klas na podbudowie gimnazjum i cztery kolejne lata dla klas na podbudowie szkoły podstawowej, od klasy pierwszej począwszy. Zajęcia z zakresu wojskowości odbywają się w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Ponadto, uczniowie realizują autorski program z wychowania fizycznego, przygotowujący ich do testu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych.
Motywacja wprowadzenia innowacji
Innowacja jest odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej u młodzieży zainteresowanie problematyką związaną z szeroko pojętą wojskowością (zwłaszcza po wznowieniu zajęć na szkolnej strzelnicy sportowej). Innowacja stanowi także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego, poszerzając warunki do rozwoju zainteresowań uczniów oraz rozbudzania ich aktywności, ciekawości poznawczej i kreatywności, jak również tworzenie pola do realizacji marzeń i planów związanych z wykonywaniem zawodu w ramach Sił Zbrojnych RP.
Innowacja stwarza młodzieży możliwość rozeznania i wzmocnienia postaw proobronnych i patriotycznych; przybliża możliwość wiązania przyszłości zawodowej z Wojskiem; Innowacja poszerza ofertę edukacyjną dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych następującymi ścieżkami rozwoju zawodowego: zawodowa służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, zasilenie zasobów rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP.
Założenia ogólne
1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy Technikum (specjalność technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik ochrony środowiska, technik automatyk, technik elektronik ).
2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
a) wykorzystanie wsparcia ze strony:
- 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
- Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.
b) organizowanie i współorganizowanie:
- szkoleniowych wyjazdów poligonowych,
- zajęć na pasie taktycznym,
- zajęć w szkolnej strzelnicy sportowej /strzelanie z broni pneumatycznej krótkiej i długiej z trzech postaw, strzelanie dynamiczne/,
- nauka pływania z możliwością zdobycia karty pływackiej,
- przygotowanie do testu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów w korpusie szeregowych zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych.
c) wdrożenie pracy metodą warsztatową szczególnie w toku treningu umiejętności społecznych; ćwiczenia doskonalące pracę w zespole, komunikowanie się, skuteczne rozwiązywanie problemów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, branie odpowiedzialności za swoje postępowanie, budowanie cech lidera w zespole; umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem, umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach.

 • kwl1
 • kwl2
 • kwl3
 • kwl4
 • kwl5
 • kwl6
 • kwl7
 • kwl8
 • kwl9

 

 

 

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

środa, 07 listopad 2018 19:54

Technik automatyk

Napisał

1. Opis kierunku
Technik automatyk to nowoczesny i atrakcyjny zawód przyszłości, który pojawił się w drugiej połowie XX wieku. Zajmuje się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, urządzeniami i robotami, w taki sposób, by ograniczyć do minimum udział człowieka.
Automatyka w ostatnich latach wywarła olbrzymi wpływ na rozwój motoryzacji, medycyny, przemysłu, robotyki przemysłowej oraz sprzętu powszechnego użytku. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez robotów, czyli maszyn pracujących bez udziału człowieka. Automatycy zajmują się właśnie tym, by takie maszyny pracowały dokładnie i bez awarii. To oni projektują i wykonują układy sterujące do maszyn, a jeżeli trzeba, to również programują je, serwisują i naprawiają. Automatyka coraz częściej pojawia się w życiu codziennym człowieka pomagając mu w wykonywaniu ciężkich i nużących prac lub wymagających dużej dokładności.
Automatyk zapewnia pomoc techniczną w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (hale produkcyjne, automaty i centra obróbcze lub spawalnicze, roboty przemysłowe, sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia automatyki w gospodarstwach domowych).
Może być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem jakości, a także sprzedawcą.
Aby zostać automatykiem trzeba być dokładnym, systematycznym, mieć zmysł techniczny i konstruktorski, posiadać umiejętność abstrakcyjnego myślenia i zdolności w zakresie nauk ścisłych. Automatyk musi interesować się nowinkami technicznymi i pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.
2. Informacja dodatkowe
W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Podstaw programowania uczymy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.
Praktyczna nauka zawodu będzie się odbywać w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców – firm, które deklarują objęcie kierunku kształcenia patronatem: ADR POLSKA S.A., Sanok Rubber Company- przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiadają pracodawcy.
Zainteresowani pracodawcy dysponują niezbędnym sprzętem wskazanym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, a programy nauczania będą opracowane wspólnie z przedstawicielami pracodawców z uwzględnieniem ich potrzeb.
Obecnie liczba pracowników na rynku pracy legitymujących się zawodem technik automatyk jest znikoma, pracodawcy zgłaszają problemy ze znalezieniem pracownika w tym zawodzie. Brak jest osób bezrobotnych posiadających ten zawód.
3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
Kwalifikacja 1:
EE.17 – Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
Kwalifikacja 2:
EE.18 – Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
4. Sylwetka absolwenta
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących procesami sterowania i regulacji, sposobami analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną o maszynach i ich obsłudze, elementach i układach automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej, umiejętności instalowania oraz serwisowania elementów, urządzeń automatyki i robotów przemysłowych, a także z zakresu systemów sterowania oraz dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- wsparcia technicznego w zakresie badań i rozwoju urządzeń automatyki,
- organizowania w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu urządzeń automatyki,
- organizowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami ergonomii, BHP i ochrony środowiska,
- uczestniczenie w projektowaniu urządzeń automatyki przemysłowej,
- uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej i technologicznej projektowanych urządzeń automatyki przemysłowej,
- przygotowywanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji urządzeń,
- kontrolowanie technicznych aspektów produkcji, użytkowania, konserwacji i napraw urządzeń i układów automatyki,
- kontrolowanie bieżącej pracy urządzeń produkcyjnych wyposażonych w system automatycznego sterowania,
- montażu, uruchamiania, konserwowania i serwisowania urządzeń automatyki przemysłowej,
- diagnozowania stanu technicznego urządzeń automatyki i robotów przemysłowych,
- okresowych pomiarów i przeglądów podzespołów i urządzeń automatyki,
- realizacja procesów napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną,
- ustawiania i regulowania urządzeń i układów automatyki,
- oceny stanu technicznego i umiejętności naprawy urządzeń automatyki w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym,
- gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu elementów i urządzeń automatyki,
- programowania sterowników PLC,
- projektowania i wykonywania automatycznych instalacji inteligentnego domu.
5. Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:
- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,
- w służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
- warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
- firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,
- warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,
- placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
- zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
- w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej,
- zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Pracownie i laboratoria specjalistyczne oraz miejsca odbywania praktyk są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
Pracownie szkolne są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów, wykonywania i testowania układów, programowania PLC Logo Siemens, oprogramowanie CAD, sprzęt RTV, urządzenia alarmowe, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych. Zajęcia będą odbywać się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.
Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie również u pracodawców, przy wykorzystaniu najnowszych urządzeń, które posiadają. Są to firmy, które deklarują objęcie kierunku kształcenia patronatem: ADR POLSKA S.A., Sanok Rubber Company.

7. Patronat
Kierunek technik automatyk jest objęty patronatem firm Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A
W ramach patronatu zapewniamy m. in.
• program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi i dostosowany do ich potrzeb,
• organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
• stypendia motywacyjne dla najlepszych,
• bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
• zajęcia praktyczne w Sanok Rubber Company i ADR Polska S.A. pod okiem instruktorów - wieloletnich praktyków zajmujących się automatyką przemysłową,
• oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

 

  

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

środa, 31 październik 2018 18:55

Technik elektronik

Napisał

1. Opis kierunku
Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający młodemu człowiekowi możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Urządzenia elektroniczne to zarówno komputery, zegarki, telefony i smartfony, instalacje alarmowe, sprzęt AGD i RTV, ale także układy sterowania współczesnych samochodów, w zakładach pracy, sterowanie bezprzewodowe, systemy inteligentnych budynków, fotowoltaika, sprzęt medyczny i mikroprocesorowe urządzenia programowalne.
Elektronik to osoba odpowiedzialna za naprawę różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, ich montaż, instalację i konserwację. Elektronik zajmuje się sprzętem i jego oprogramowaniem w zakładach produkcyjnych, usługowych (w drugim przypadku elektronik wyjeżdża do klientów w celu naprawy urządzeń w ich domach) i w domach prywatnych. Może być serwisantem, konstruktorem, kontrolerem jakości, a także sprzedawcą.
Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologii.

2. Informacja dodatkowe
W szkole realizowanych jest wiele projektów, w ramach których można uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych i szkoleniach, ostatnio Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Podstaw programowania uczymy poprzez wykorzystanie zaawansowanych technicznie zabawek politechnicznych – programowalnych klocków LEGO Mindstorms EV3.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
Kwalifikacja 1:
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Kwalifikacja 2:
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4. Sylwetka absolwenta
W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o zjawiskach i prawach rządzących w świecie elektrotechniki i elektroniki, wiedzę i umiejętności z podstaw programowania, z zakresu elementów, układów elektronicznych , systemów operacyjnych i rodzajów sieci komputerowych, umiejętności instalowania i serwisowania systemów telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej i systemów monitoringu. To także umiejętności programowania mikrokontrolerów - układów elektronicznych, które są obecnie prawie w każdym urządzeniu powszechnego użytku.
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
- organizowania w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisowaniu urządzeń elektronicznych,
- organizowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami ergonomii, BHP i ochrony środowiska,
- przeprowadzania kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
- uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
- nadzorowania i kontroli pracy urządzeń elektronicznych,
- diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
- instalowania, konserwowania, użytkowania urządzeń elektronicznych,
- okresowych przeglądów podzespołów i urządzeń elektrycznych,
- oceny stan technicznego i dokonać naprawy urządzeń elektrycznych w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym np. sprzętu AGD, elektronarzędzi itp.
- gwarancyjnego i pogwarancyjnego serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
- programowania urządzeń elektronicznych i sterowników PLC,
- projektowania i wykonywania instalacji inteligentnego domu,
- możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV), a ponadto certyfikatu umiejętności programowania sterowników PLC oraz certyfikatu instalatora inteligentnych domów.

5. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
- warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
- firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
- warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
- placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych,
- zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
- zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
- w specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń elektronicznych,
- zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Pracownie i laboratoria specjalistyczne są jednym z najważniejszych ogniw w procesie dydaktycznym nauczania zawodu - umożliwiają uczniom naszej szkoły praktyczne sprawdzenie wiadomości teoretycznych uzyskanych na przedmiotach zawodowych.
Pracownie są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny, multimedialny (w tym tablice interaktywne), komputery z oprogramowaniem, sprzęt i narzędzia do pomiarów elektrycznych i elektronicznych, wykonywania i testowania instalacji elektrycznych, programowania PLC Logo Siemens, oprogramowanie CAD, sprzęt RTV, urządzenia alarmowe, zestawy uruchomieniowe do układów cyfrowych i mikroprocesorowych, Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych, dzięki czemu umożliwia to uczniom dokładne zapoznanie się z badanymi układami i sprzętem pomiarowym będącym w dyspozycji poszczególnych pracowni.

 7. Patronat
Kierunek technik elektronik jest objęty patronatem firmy EAE-Elektronik Sanok
W ramach patronatu zapewniamy m. in.
• program nauczania opracowany wspólnie z firmami patronackimi
i dostosowany do ich potrzeb,
• organizacja dodatkowych kursów, staży i szkoleń specjalistycznych dla wyróżniających się uczniów,
• stypendia motywacyjne dla najlepszych,
• bieżące doposażenie pracowni specjalistycznych przez firmy partnerskie,
• zajęcia praktyczne w EAE-Elektronik pod okiem instruktorów - wieloletnich praktyków zajmujących się elektroniką w przemyśle, lotnictwie i motoryzacji, w gospodarstwach domowych (AGD), elektroniką inteligentnych domów
• oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

  

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

niedziela, 17 grudzień 2017 20:10

Operator obrabiarek skrawających

Napisał

1. Opis kierunku
Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Praca operatora skupia się głównie na właściwym doborze materiałów i narzędzi obróbkowych, ustawieniu maszyny, obróbce przedmiotów, kontroli pracy maszyny oraz kontroli wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Informacja dodatkowe
Kierunek objęty jest patronatem firmy ADR POLSKA S.A.
Jako uczeń szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, praktyczną naukę zawodu (2 dni w tygodniu) będziesz odbywał/a w firmie ADR POLSKA S.A. na podstawie podpisanej z firmą ADR umowy o pracę.

Zalety takiego rozwiązania:
• zatrudnienie ucznia jako pracownika młodocianego
• okres nauki wliczony do stażu pracy
• comiesięczne wynagrodzenie:

w klasie pierwszej - 180 zł

w klasie drugiej - 226 zł

w klasie trzeciej - 271 zł

stypendia dla najlepszych uczniów
• możliwość udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych przez ADR POLSKA S.A.
• możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji - KURS SPAWACZA finansowany przez ADR POLSKA S.A.
Uczniowie uczący się w zawodzie operator obrabiarek skrawajacych odbywają dodatkowy staż w firmie ADR POLSKA S.A. (w ramach projektu unijnego) za który otrzymują wynagrodzenie w kwocie 1994 zł

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

(po uzyskaniu dodatkowego dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń, absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik)

4. Sylwetka absolwenta
Jako absolwent szkoły branżowej I stopnia zdobędziesz solidną wiedzę i umiejętności szczególnie wymagane w zawodzie operatora obrabiarek skrawających:

• wiedzę z zakresu mechaniki ogólnej
• materiałoznawstwa
• umiejętność czytania rysunków technicznych
• umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
• możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach
• możliwość wyjazdu na kurs AutoCAD do Drezna w ramach projektu Erasmus +
Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia masz możliwość kontynuowania nauki w 2-letniej szkole branżowej II stopnia, uzyskać tytuł technika i zdać maturę.

5. Operator obrabiarek może znaleźć zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,

• przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

 


Kliknij, aby obejrzeć prezentację

 

 

 

 

 

 

 

 czwartek, 24 marzec 2016 19:56

Regulamin rekrutacji

Napisał

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Szkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka    w Sanoku w roku szkolnym 2016/ 2017

 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7):
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) 
 • Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
 • Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

    § 1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

a) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,

b) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

c) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,

d) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Szkolny regulamin rekrutacji określa:

a)    wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

     b)    sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,

     c)    tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

     d)    inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.

§ 2

1.    Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

2.    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

a)    egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b)    oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)    osiągnięcia ucznia:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

a) wynik egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów;

b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów;

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 punktów.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

-  celujący           -  20 pkt

-  bardzo dobry  -   16 pkt

-  dobry              -   12 pkt

-  dostateczny    -     8 pkt

-  dopuszczający -    2 pkt

5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:

- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 8 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów, dobrym - przyznaje się 4 punkty, dostatecznym - przyznaje się 2 punkty, dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu.

   
- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt.2 litera c można otrzymać:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów

b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego: 10 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   7 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   5 punktów

- finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich: 10 punktów

- laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów

- finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich: 5 punktów

- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:

a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują

- na  szczeblu powiatowym : 1 punkt

- na szczeblu wojewódzkim : 2 punkty

- na szczeblu ogólnopolskim : 3 punkty

- na szczeblu międzynarodowym : 4 punkty

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 2 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

9. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

10. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

a) do Technikum w zawodzie: technik teleinformatyk:  

  - język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

b) do Technikum w zawodzie: technik ochrony środowiska

- język polski, matematyka, język obcy, biologia

c) do Technikum w zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych:

-  język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny spośród przedmiotów: język obcy, informatyka, fizyka

d) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej :

- język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne

11. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dokonuje rejestracji  elektronicznej. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
 

§ 4

1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ust.1

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają :

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono  indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 5

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym  liczbę punktów wynikającą
z zapisów § 2, ust. 6 lit. b  niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Kandydaci winni składać następujące dokumenty:

w terminie od 25 kwietnia – 28 czerwca 2016 roku:

 • wniosek wraz z załącznikiem wygenerowany na stronie internetowej naboru elektronicznego oraz podpisany przez kandydata i jego rodziców/opiekunów,
 • załączniki - dokumenty, na podstawie których można potwierdzić spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

w terminie od 24 – 28 czerwca 2016 roku:

 • oryginały lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

w terminie do 15-25 lipca 2016 roku (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia):

 • oryginały (o ile nie złożone wcześniej) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym oddziale,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • karta zdrowia,
 • 2 zdjęcia.

 

czwartek, 24 marzec 2016 19:53

Harmonogram rekrutacji

Napisał
Nabór prowadzony jest przy wykorzystaniu nowego systemu przygotowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Strona dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych www.nabor.pcss.pl/sanok .
Administratorem systemu na poziomie powiatu jest Roman Rymar
 
Terminy
 
8.05 – 9.06.2017 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23 – 27.06.2017 r. do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
30.06.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.06 – 5.07.2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
7.07.2017 r. do godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
czwartek, 24 marzec 2016 19:50

Informacje dla gimnazjalistów

Napisał

W Zespole Szkół nr 2 w Sanoku możesz ubiegać się o przyjęcie do dwóch typów szkół: czteroletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej. Nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu.

Technikum kończy się maturą, możesz więc kontynuować po nim naukę na studiach wyższych. Szkoła branżowa również nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego, ponieważ naukę możesz kontynuować w szkole branżowej II stopnia (kształcenie będzie trwało 2 lata), zdać maturę oraz uzyskać tytuł technika.

Zawody w których kształci „Mechanik” to zawody poszukiwane na rynku pracy. Po ukończeniu szkoły masz „fach w ręku” a równocześnie, jeśli tylko chcesz, możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

ZAWODY W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY

TECHNIKUM:

- technik teleinformatyk (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka)

- technik ochrony środowiska (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia)

- technik mechanik (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny z przedmiotów do wyboru: język obcy, informatyka, fizyka)

- technik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny z przedmiotów do wyboru: język obcy, informatyka, fizyka)

SZKOŁA BRANŻOWA:

- mechanik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne)

- elektromechanik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne).

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do odwiedzenia zakładki rekrutacja, gdzie znajdują się szczegółowe zasady przyjęć na rok szkolny 2017/2018 i do zakładki kierunki kształcenia, gdzie znajduje się szczegółowy opis kierunków.

 Atuty szkoły:

 • zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (Hiszpania, Malta, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia) finansowane ze środków unijnych ERASMUS+,
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • znaczące sukcesy na konkursach i olimpiadach zawodowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego,
 • możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i certyfikatów (np. certyfikat CISCO „IT Essentials”, kurs programu AutoCAD),
 • dla uczniów technikum pojazdów samochodowych bezpłatny kurs prawa jazdy kat.B,
 • możliwość uzyskania książeczki spawacza i certyfikatu na jedną z metod spawalniczych bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego,
 • nauka w systemie jednozmianowym,
 • możliwość zakwaterowania w internacie,
 • dogodna lokalizacja,
 • tytuł SZKOŁY z KLASĄ.

Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie do sekretariatu szkoły: 134653950, 134653951.
Przypominamy również, że wzorem lat poprzednich nabór będzie prowadzony drogą elektroniczną.
Adres strony „naboru”:https://nabor.pcss.pl/sanok/
Uczniów, którzy mają problemy z logowaniem lub wydrukiem - zapraszamy do sekretariatu naszej szkoły, gdzie zostanie udzielona fachowa pomoc techniczna.

poniedziałek, 24 marzec 2014 15:35

Technik ochrony środowiska

Napisał

1. Opis kierunku
Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów.
Technik ochrony środowiska jest zawodem łączącym w sobie wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, prawa w ochronie środowiska i nauk technicznych umożliwiających stosowanie nowych technologii. Absolwenci technikum są dobrze przygotowani aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

2. Informacje dodatkowe
Uczniowie w klasie trzeciej odbywają miesięczną praktykę zawodową w zakładach pracy, która umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zawodowym. Uczniowie w ramach projektów wyjeżdżają na praktyki zagraniczne – dotychczas odbywały się one w Hiszpanii, na Malcie i Maderze.
W ramach projektów uczniowie mają możliwość odbywania staży zawodowych, dzięki którym zdobywają dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz otrzymują wynagrodzenie.

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia
R.08 – Ocena stanu środowiska
R.09 – Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie
przygotowany do wykonywania zadań :
-badania stanu środowiska
-prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków
-monitorowania poziomu zanieczyszczeń
-sporządzania bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wody i gleby
-określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów
- planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
- planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska
- planowania działań na rzecz przeciwdziałania degradacji środowiska
- obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
- przygotowanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej

5. Technik ochrony środowiska może znaleźć pracę w :
- oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych
- laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia
- komórkach ochrony środowiska działów przemysłowych
- zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych produkujących zanieczyszczenie środowiska
- instytutach naukowo-badawczych
- składowiskach i sortowniach odpadów
- prywatnych zakładach specjalistycznych
- szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej

  

Kliknij, aby obejrzeć prezentację


 

 


Odwiedź nasz blog http://ochrona-srodowiska-zs2.blogspot.com/

piątek, 28 luty 2014 10:32

Zasady Rekrutacji...

Napisał

Zasady Rekrutacji
Do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
Na rok szkolny 2015/2016

 

Dokumenty do pobrania:

1.Zasady rekrutacji do ZS2 Sanok

2.Zarządzenie Nr 4 / 2015 Podkarpackiego Kuratora Oświatyz dnia 4 lutego 2015 r.w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

3.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.Zarządzenie Nr 10/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarzadzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

§ 1

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku poz. 7).
2. Zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016,

§ 2

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Kandydaci ubiegający się do klasy pierwszej Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół o których mowa w § 2 dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół w Zespole jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc w szkołach Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

§ 4

1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria określone w § 8. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzję o przyjęciu podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
2. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, którymi są: język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub biologia ( dla technika ochrony środowiska)
2) inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które
uwzględnia się w procesie rekrutacji:
a) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
b) Udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim
c) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym – I miejsce lub tytuł laureata, II miejsce lub tytuł finalisty, III miejsce lub wyróżnienie.
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1
4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu,
3. Listę konkursów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit b uwzględnianych w procesie rekrutacji określa Podkarpacki Kurator Oświaty w załączniku do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 04 lutego 2015 roku ( załącznik Nr 2)
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej do szkół w Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt w tym:
1) za oceny z każdego z czterech przedmiotów na świadectwie ustalonych zgodnie z wymogami §4 ust. 2 pkt 1 łącznie nie więcej niż 80 punktów w tym:
a) celujący - 20 pkt.,
b) bardzo dobry – 16 pkt.,
c) dobry – 12 pkt.,
d) dostateczny – 8 pkt.,
2) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 6 punktów,
3) za potwierdzone szczególne osiągnięcia, kandydat może otrzymać co najwyżej 14 punktów w tym za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, o których mowa w załączniku do niniejszych zasad – do 5 pkt.
4) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów
5) za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:
a) I miejsce lub tytuł laureata - 3 punkty
b) II miejsce lub tytuł finalisty – 2punkty
c) III miejsce lub wyróżnienie – 1 punkt
6) za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 punktów
7) za sprawdzian uzdolnień kierunkowych do 20 punktów.
8) maksymalna łączna liczba punktów jaką kandydat może uzyskać za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 6 ust 2 pkt 1 oraz inne osiągnięcia wymienione w ust 2 pkt 2 – 6 wynosi 100
9) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – łączna liczba punktów wskazana w zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną: nie więcej niż 100.

§ 5

1. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami dotyczącymi preferowanego zawodu w Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2.
2. Kandydaci do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorą udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze, składając podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, jedynie w szkole pierwszego wyboru.
3. Deklaracje wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
4. Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów konkursów przedmiotowych wymienionych w załączniku do niniejszych Zasad jest większa niż liczba planowanych miejsc stosuje się dodatkowe kryteria określone w § 8.
5. Rekrutacja do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorącej udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów określonych w § 8, jest wystarczająca do przyjęcia.

§ 6

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół w Zespole szkół Nr 2 w Sanoku na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed sekretariatem Zespołu dnia 3 lipca 2015 roku do godziny 900
2. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami etapu kwalifikacji do przyjęcia zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkołach Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku do dnia 6 lipca 2015 roku do godz. 1500
3. Potwierdzenie woli, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku oryginałów dokumentów,
4. Niezłożenie potwierdzenia, o którym mowa w ust 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

§ 7

1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół w Zespole na podstawie decyzji dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
2. Dodatkowy termin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy nie zostali przyjęci trwa od 7 lipca 2015 roku do godz. 10 00.
3. Dodatkowa rekrutacja polega na złożeniu w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów wraz z podaniem do dyrektora szkoły o przyjęcie na wskazany zawód w Technikum Nr 2 i Zasadniczej szkole Zawodowej Nr 2,
4. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje 7 lipca 2015 roku o godz. 1000.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji Zespół Szkół Nr 2 nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
6. Postępowanie uzupełniające kończy się 31 sierpnia 2015r.

§ 8

1. Przy przyjmowaniu do szkół, o których mowa w § 2, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. Na potrzeby rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w scentralizowanym naborze, oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, wprowadza się następujące kryteria dodatkowe w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania ,
2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1.
3) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1. zbieżnej z zawodem ( Technikum Nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 – fizyka lub biologia w techniku ochrony środowiska).
4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
6) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z trzeciego w kolejności przedmiotu - matematyki

§ 9

Wykaz konkursów przedmiotowych oraz innych konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 10

Kalendarium postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2015/2016 stanowi § 2 .1 Zarządzenia nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku Marian Kuzicki
Sanok 28 lutego 2015 roku