Klasa mundurowa
czwartek, 24 marzec 2016 19:56

Regulamin rekrutacji

Napisał 

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Szkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka    w Sanoku w roku szkolnym 2016/ 2017

 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7):
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) 
 • Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
 • Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

    § 1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

a) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,

b) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

c) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,

d) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Szkolny regulamin rekrutacji określa:

a)    wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

     b)    sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,

     c)    tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

     d)    inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.

§ 2

1.    Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

2.    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

a)    egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b)    oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)    osiągnięcia ucznia:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

a) wynik egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów;

b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów;

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 punktów.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

-  celujący           -  20 pkt

-  bardzo dobry  -   16 pkt

-  dobry              -   12 pkt

-  dostateczny    -     8 pkt

-  dopuszczający -    2 pkt

5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:

- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 8 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów, dobrym - przyznaje się 4 punkty, dostatecznym - przyznaje się 2 punkty, dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu.

   
- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt.2 litera c można otrzymać:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów

b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego: 10 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   7 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   5 punktów

- finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich: 10 punktów

- laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów

- finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich: 5 punktów

- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:

a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują

- na  szczeblu powiatowym : 1 punkt

- na szczeblu wojewódzkim : 2 punkty

- na szczeblu ogólnopolskim : 3 punkty

- na szczeblu międzynarodowym : 4 punkty

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 2 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

9. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

10. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

a) do Technikum w zawodzie: technik teleinformatyk:  

  - język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

b) do Technikum w zawodzie: technik ochrony środowiska

- język polski, matematyka, język obcy, biologia

c) do Technikum w zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych:

-  język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny spośród przedmiotów: język obcy, informatyka, fizyka

d) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej :

- język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne

11. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dokonuje rejestracji  elektronicznej. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
 

§ 4

1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ust.1

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają :

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono  indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 5

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym  liczbę punktów wynikającą
z zapisów § 2, ust. 6 lit. b  niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Kandydaci winni składać następujące dokumenty:

w terminie od 25 kwietnia – 28 czerwca 2016 roku:

 • wniosek wraz z załącznikiem wygenerowany na stronie internetowej naboru elektronicznego oraz podpisany przez kandydata i jego rodziców/opiekunów,
 • załączniki - dokumenty, na podstawie których można potwierdzić spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

w terminie od 24 – 28 czerwca 2016 roku:

 • oryginały lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

w terminie do 15-25 lipca 2016 roku (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia):

 • oryginały (o ile nie złożone wcześniej) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym oddziale,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • karta zdrowia,
 • 2 zdjęcia.

 

Czytany 2742 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 25 październik 2018 16:31
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.