Wydrukuj tę stronę
piątek, 08 styczeń 2021 19:11

Regulamin nauczania na odległość

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku   w razie
zawieszenia zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na
odległość ( wariant C) lub zorganizowanie kształcenia
hybrydowego (wariant B)

1. Zajęcia w trybie zdalnym w wariancie B i C odbywają się:
a)w formie wideolekcji za pomocą platformy Google Suite - metodą
synchroniczną tzn. nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie,
b)w formie ustalonych konsultacji, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów.
2. Pracę zdalną nauczyciel wykonuje z miejsca zamieszkania bądź z miejsca pracy (Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska 15, 38-500 Sanok).
3. Uczniowie na platformie nie są anonimowi tj. widoczne jest imię i nazwisko ucznia.
4. Na prośbę nauczyciela uczeń jest zobowiązany włączyć kamerę internetową. Uczeń może być zwolniony z tego obowiązku tylko na wyraźną prośbę rodzica, skierowaną pisemnie do wychowawcy klasy.
5. Zajęcia odbywają się wg obowiązującego planu lekcji.
6. Tok lekcji w przypadku przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów maturalnych (j. polski, matematyka, j. angielski, przedmioty ogólne rozszerzone) składa się z 45-minutowej wideo lekcji lub, jeśli nauczyciel uzna to za zasadne wideo lekcji nie krótszej niż 30 minut oraz 15 minutowej pracy własnej ucznia.
7. W wyjątkowych przypadkach, tj. gdy przedmioty wymienione w punkcie 6 kolidują z zajęciami zawodowymi praktycznymi odbywanymi stacjonarnie w szkole, przedmioty wymienione w punkcie 6, po konsultacji z wychowawcą klasy, mogą być prowadzone w innej niż wideo lekcja formie. Pozostałe przypadki wymagają zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
8. Przedmioty nie wymienione w punkcie 6 mogą być prowadzone w innej formie niż wideo lekcja, jednakże w czasie zajęć, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, nauczyciel jest zobowiązany do obecności w aplikacji „Meet” w celu udzielenia uczniowi ewentualnych wyjaśnień co do treści przesyłanych materiałów.
9. Zastępstwa są zawsze prowadzone w formie wideo lekcji, poprzez specjalnie założony w tym celu przez nauczyciela zastępującego „Classroom”.
10. W dzienniku elektronicznym odnotowywane jest uczestnictwo uczniów na wideo lekcjach po wcześniejszym sprawdzeniu listy obecności. Zasady obecności na zajęciach nie prowadzonych poprzez wideo lekcje ustala nauczyciel z klasą, poprzez wysłanie do nich tej informacji na platformie Google Suite.
11. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach są takie same jak zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach stacjonarnych i są opisane w Statucie szkoły.
12. Nauczyciel monitoruje postępy uczniów w nauce poprzez:
a) sprawdzanie prac domowych,
b) odpowiedź ustną, podczas której uczeń ma obowiązek włączyć kamerę i mikrofon,
c) kartkówki, sprawdziany, testy przeprowadzane za pomocą aplikacji internetowych
d) projekty multimedialne.
13. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej nauczyciele dostosowują wymagania zgodnie z zaleceniami PPP.
14. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania i przesłania zadania, wykorzystując do tego narzędzia Google Classroom.
15. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.
16.  Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są wpisywane do e-dziennika.
17. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych w Statucie Szkoły.
18. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
b) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.
19.Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania uwzględnia się:
a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku nauki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez potwierdzenie spełnienia obowiązku nauki rozumie się w tym przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,
c) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
20. Ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, kolegów z klasy oraz samooceny ucznia.
21. Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 32/2019/2020 dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku z dnia 28 maja 2020 w sprawie określenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny   z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły oraz egzaminu sprawdzającego, w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
22. W czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej kontakt rodzic-nauczyciel/wychowawca możliwy jest za pomocą dziennika elektronicznego lub poprzez spotkanie on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite po wcześniejszym ustaleniu terminu.
23. Zaplanowane spotkania z rodzicami (tzw. Wywiadówki) w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej odbywają się on-line z wykorzystaniem platformy Google Suite.
24. Każdy uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej- telefonicznie lub przez platformę Google Suite. Ustalenie terminu konsultacji z inicjatywy ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego odbywa się przez e-dziennik, poprzez kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub telefonicznie za pośrednictwem wychowawcy klasy.
25. Zajęcia rewalidacyjne i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem za pomocą platformy Google Suite lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb ucznia.
26. Indywidualne nauczanie w czasie ograniczenia czasowego nauki stacjonarnej realizowane jest w formie zdalnej za pomocą platformy Google Suite.

Czytany 1304 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 styczeń 2021 20:07
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl