piątek, 28 luty 2014 10:32

Zasady Rekrutacji...

Napisał 

Zasady Rekrutacji
Do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
Na rok szkolny 2015/2016

 

Dokumenty do pobrania:

1.Zasady rekrutacji do ZS2 Sanok

2.Zarządzenie Nr 4 / 2015 Podkarpackiego Kuratora Oświatyz dnia 4 lutego 2015 r.w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

3.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.Zarządzenie Nr 10/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarzadzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

§ 1

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku poz. 7).
2. Zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016,

§ 2

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Kandydaci ubiegający się do klasy pierwszej Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół o których mowa w § 2 dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół w Zespole jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc w szkołach Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

§ 4

1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria określone w § 8. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzję o przyjęciu podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
2. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, którymi są: język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub biologia ( dla technika ochrony środowiska)
2) inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które
uwzględnia się w procesie rekrutacji:
a) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
b) Udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim
c) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym – I miejsce lub tytuł laureata, II miejsce lub tytuł finalisty, III miejsce lub wyróżnienie.
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1
4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu,
3. Listę konkursów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit b uwzględnianych w procesie rekrutacji określa Podkarpacki Kurator Oświaty w załączniku do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 04 lutego 2015 roku ( załącznik Nr 2)
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej do szkół w Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt w tym:
1) za oceny z każdego z czterech przedmiotów na świadectwie ustalonych zgodnie z wymogami §4 ust. 2 pkt 1 łącznie nie więcej niż 80 punktów w tym:
a) celujący - 20 pkt.,
b) bardzo dobry – 16 pkt.,
c) dobry – 12 pkt.,
d) dostateczny – 8 pkt.,
2) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 6 punktów,
3) za potwierdzone szczególne osiągnięcia, kandydat może otrzymać co najwyżej 14 punktów w tym za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, o których mowa w załączniku do niniejszych zasad – do 5 pkt.
4) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów
5) za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:
a) I miejsce lub tytuł laureata - 3 punkty
b) II miejsce lub tytuł finalisty – 2punkty
c) III miejsce lub wyróżnienie – 1 punkt
6) za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 punktów
7) za sprawdzian uzdolnień kierunkowych do 20 punktów.
8) maksymalna łączna liczba punktów jaką kandydat może uzyskać za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 6 ust 2 pkt 1 oraz inne osiągnięcia wymienione w ust 2 pkt 2 – 6 wynosi 100
9) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – łączna liczba punktów wskazana w zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną: nie więcej niż 100.

§ 5

1. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami dotyczącymi preferowanego zawodu w Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2.
2. Kandydaci do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorą udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze, składając podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, jedynie w szkole pierwszego wyboru.
3. Deklaracje wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
4. Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów konkursów przedmiotowych wymienionych w załączniku do niniejszych Zasad jest większa niż liczba planowanych miejsc stosuje się dodatkowe kryteria określone w § 8.
5. Rekrutacja do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorącej udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów określonych w § 8, jest wystarczająca do przyjęcia.

§ 6

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół w Zespole szkół Nr 2 w Sanoku na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed sekretariatem Zespołu dnia 3 lipca 2015 roku do godziny 900
2. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami etapu kwalifikacji do przyjęcia zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkołach Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku do dnia 6 lipca 2015 roku do godz. 1500
3. Potwierdzenie woli, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku oryginałów dokumentów,
4. Niezłożenie potwierdzenia, o którym mowa w ust 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

§ 7

1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół w Zespole na podstawie decyzji dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
2. Dodatkowy termin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy nie zostali przyjęci trwa od 7 lipca 2015 roku do godz. 10 00.
3. Dodatkowa rekrutacja polega na złożeniu w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów wraz z podaniem do dyrektora szkoły o przyjęcie na wskazany zawód w Technikum Nr 2 i Zasadniczej szkole Zawodowej Nr 2,
4. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje 7 lipca 2015 roku o godz. 1000.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji Zespół Szkół Nr 2 nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
6. Postępowanie uzupełniające kończy się 31 sierpnia 2015r.

§ 8

1. Przy przyjmowaniu do szkół, o których mowa w § 2, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. Na potrzeby rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w scentralizowanym naborze, oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, wprowadza się następujące kryteria dodatkowe w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania ,
2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1.
3) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1. zbieżnej z zawodem ( Technikum Nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 – fizyka lub biologia w techniku ochrony środowiska).
4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
6) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z trzeciego w kolejności przedmiotu - matematyki

§ 9

Wykaz konkursów przedmiotowych oraz innych konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 10

Kalendarium postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2015/2016 stanowi § 2 .1 Zarządzenia nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku Marian Kuzicki
Sanok 28 lutego 2015 roku

Czytany 16174 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 25 październik 2018 16:30
Administrator

Administrator serwisu.

Strona: www.zs2.sanok.pl

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.